ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :EWMA control charts for monitoring poisson observations
Εναλλακτικός τίτλος :Διαγράμματα ελέγχου εκθετικά σταθμισμένου κινητού μέσου για την παρακολούθηση Poisson παρατηρήσεων
Δημιουργός :Βακερλή, Μαρία
Vakerli, Maria
Συντελεστής :Psarakis, Stelios (Επιβλέπων καθηγητής)
Vrontos, Ioannis (Εξεταστής)
Kyriakidis, Epaminondas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10606
Περίληψη :Η ανάγκη για προηγμένες στατιστικές προσεγγίσεις που παρακολουθούν και ανιχνεύουν αποτελεσματικά τις ανωμαλίες σε διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες και διαδικασίες παροχής υπηρεσιών έχει ωθηθεί από την αυξανόμενη έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο και τη βελτίωση της διαδικασίας. Τα διαγράμματα ελέγχου εκθετικά σταθμισμένου κινητού μέσου όρου (EWMA), που δημιουργήθηκαν ειδικά για τις παρατηρήσεις Poisson, είναι το κύριο θέμα αυτής της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Ο κύριος στόχος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών του ποιοτικού ελέγχου, των διαγραμμάτων ελέγχου και της συγκεκριμένης συνάφειάς τους με τα δεδομένα Poisson. Αυτή η διατριβή παρέχει μια ενδελεχή διερεύνηση της χρήσης εξελιγμένων διαγραμμάτων ελέγχου EWMA για τις διαδικασίες Poisson, καλύπτοντας σημαντικά θέματα όπως η επιλογή μεθόδου, η παρακολούθηση του μέσου όρου, η προσαρμογή του μεγέθους του δείγματος, σκέψεις για την κατανομή και μια πρακτική εφαρμογή. Τέλος, θα συζητηθούν τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας και ορισμένα σχόλια για περαιτέρω έρευνα.
The necessity for advanced statistical approaches that efficiently monitor and detect abnormalities in diverse industrial and service processes has been pushed by the growing emphasis on quality control and process improvement. Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) control charts, created specifically for Poisson observations, are the main topic of this Master's Thesis. The main goal is on understanding the fundamental principles of quality control, control charts, and their specific relevance to Poisson data. This thesis provides a thorough investigation of the use of sophisticated EWMA control charts for Poisson processes, covering important topics including method choice, mean monitoring, sample size adaptation, distribution considerations, and a practical application. Finally, the conclusions and some comments about further research will be discussed.
Λέξη κλειδί :Διαγράμματα ελέγχου εκθετικά σταθμισμένου κινητού
Διαδικασία Poisson
Διαγράμματα ελέγχου
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Κατανομή Conway-Maxwell Poisson
EWMA control charts
Poisson Distribution
Control charts
Statistical Quality Control
Conway-Maxwell Poisson
Διαθέσιμο από :2023-07-03 22:00:01
Ημερομηνία έκδοσης :28-06-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-07-03 22:00:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vakerli_2023.pdf

Τύπος: application/pdf