ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bankruptcy prediction models
Εναλλακτικός τίτλος :Πτωχευτικά μοντέλα πρόβλεψης
Δημιουργός :Μπαλογιάννη, Ευθυμία-Ελένη
Balogianni, Efthimia-Eleni
Συντελεστής :Siougle, Georgia (Επιβλέπων καθηγητής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Topaloglou, Nikolaos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10521
Περίληψη :Η παρούσα εργασία στοχεύει να εξετάσει και να αναλύσει τα παρακάτω: εάν τα μοντέλα πρόβλεψης πτώχευσης μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τη χρεοκοπία και, επίσης, εάν ο αριθμός των πτωχεύσεων αυξήθηκε λόγω της περιόδου του Covid. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν και αυτές που είχαν αποτύχει ερευνήθηκαν προκειμένου να δοθούν οι απαντήσεις. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παραλείφθηκαν από το δείγμα. Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί μη ισορροπημένο δείγμα με βάση την πραγματική αναλογία πτωχευμένων-ενεργών επιχειρήσεων για τα έτη 2009-2018 και 2018-2020.
This thesis aims to examine and analyse two components; If bankruptcy prediction models can accurately predict bankruptcy and, also, If the number of bankruptcies increased because of the covid period. European businesses that were in operation and those that had failed were investigated to provide the answers. Banks and insurance businesses were omitted from the sample. This research uses unbalanced sample based on the true ratio of bankrupt-active companies for the years 2009-2018 and 2018-2020.
Λέξη κλειδί :Πτώχευση
Πανδημία
Κορονοϊός
Παλινδρομήσεις
Bankruptcy
Covid-19
Pandemic
Altman Z-Score
Ohlson
Regressions
Διαθέσιμο από :2023-05-07 15:00:38
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-07 15:00:38
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Balogianni_2023.pdf

Τύπος: application/pdf