ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Investigating hedonic regression in Greece: pre & post Covid-19 comparisons
Εναλλακτικός τίτλος :Διερεύνηση ηδονικής παλινδρόμησης στην Ελλάδα: σύγκριση αποτελεσμάτων πριν και μετά Covid-19
Δημιουργός :Εχιάδου, Παρασκευή
Echiadou, Paraskevi
Συντελεστής :Papailias, Fotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10252
Περίληψη :Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει εάν η πανδημία έχει επηρεάσει τις τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας ενοικίασης στην Ελλάδα. Για τη διερεύνηση αυτού του θέματος, χρησιμοποιούνται οι εξής παλινδρομήσεις, hedonic, απλή γραμμική και Lasso. Τα αποτελέσματα των διαφορετικών παλινδρομήσεων θα υποδείξουν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τιμή των Airbnbs κατά τη διάρκεια των ετών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση είναι καταχωρίσεις των AirBnB στην Αθήνα, από το 2018 έως το 2022. Η Αθήνα ήταν ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης την τελευταία δεκαετία, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναμένεται να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην κοινή χρήση οικονομικά καταλύματα στην Ελλάδα και επίσης να καθορίσει τους παράγοντες που προβλέπουν καλυτέρα την τιμή. Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει παρόμοια έρευνα σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στην βραχυχρόνια ενοικίαση καταλυμάτων που βασίζονται σε δεδομένα της Ελλάδας. Αυτή η μελέτη στοχεύει να συνεισφέρει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στον κλάδο των καταλυμάτων που βασίζεται στην οικονομία διαμοιρασμού στην Ελλάδα και ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα θα εμπνεύσουν περαιτέρω έρευνα για αυτό το θέμα.
The main objective of this thesis is to investigate if the pandemic has affected the prices of the sort-term accommodations in Greece. To achieve this goal, hedonic, simple linear and lasso regressions are being used to investigate this topic. The results of the different regressions will indicate which factors affect the price of the Airbnbs during the years. The case studies are AirBnB listings in Athens, on years of 2018 until 2022. As Athens has been one of Europe's top tourism destinations for the last decade, the findings of this study are expected to provide valuable insights into the pandemic on sharing economy-based accommodations in Greece and to determine the factors that best predict the price. As far as we know, there is no similar research about pandemic’s effect on sharing economy-based accommodations in Greece. Overall, this study aims to contribute to the existing literature on the impact of the pandemic on the sharing economy-based accommodations industry in Greece, and it is hoped that the results will inspire further research on this topic.
Λέξη κλειδί :Ηδονική παλινδρόμηση
Λασσο παλινδρόμηση
Ηδονική τιμολόγηση
Καταλύματα βραχυχρόνιας ενοικίασης
Πανδημία
Hedonic regression
Lasso regression
Hedonic pricing
Airbnb
Covid-19
Διαθέσιμο από :2023-03-17 11:50:08
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-17 11:50:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Echiadou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf