ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effectiveness of chartering strategies on shipping returns
Εναλλακτικός τίτλος :Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ναύλωσης στα αποτέλεσμα των ναυτιλιακών εταιριών
Δημιουργός :Lubat, Charlie
Kordalis, George
Συντελεστής :Panayides, Photis (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9995
Περίληψη :The length and volatility of shipping cycles have increased historically. Freight rates recently reached unprecedented heights and were followed by market free fall, putting ship owners and managers at an ever-increasing danger. As we can see from the wide range in all major dry bulk vessel sectors have dropped significantly below the most recent highs after surging to levels not seen since 2009. The volatility in shipping is a factor of certainty rather than a factor of possibility. Additionally, vessels may be fixed on the time charter or spot markets, which alters the volatility and expected returns for investors. Over the years the freight market conditions have mostly dictated the chartering policies and strategies followed by shipping companies. Psychological factors that include uncertainty fear and overconfidence have formed a lot of case studies for the studying of which strategy is most effective in each condition of the freight markets. This report will analyze how these strategies, during markets ups and downs, have affected the returns of shipping companies trying as well to identify any trend within the strategies used. The evaluation of each company’s performance will be analyzed under a variety of market conditions, a policy concerning the chartering of vessels on a long-term basis, or a short-term basis obviously compromises many aspects, but in the simplest terms the chartering decision or strategy comes down to a decision whether existing available tonnage should be chartered out on a voyage or a time basis.
Η διάρκεια και η αστάθεια των ναυτιλιακώνκύκλων έχουν αυξηθει. Οι ναύλοι που επιτεύχθηκαν πρόσφαταΒρέθηκαν σε πρωτοφανή ύψη και ακολουθήθηκαν από ελεύθερη πτώση της αγοράς, θέτοντας πλοιοκτήτες και διαχειριστές σε έναν διαρκώς αυξανόμενος κίνδυνο. Όπως μπορούμε να δούμε από το ευρύ φάσμα σε όλους τους τομείς πλοίων ξηρού χύδην φορτίου έχουν πέσει σημαντικά κάτω από τα πιο πρόσφατα υψηλά μετά από μια άνοδο σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 2009.Η αστάθεια στη ναυτιλία είναι ένας παράγοντας βεβαιότητας και όχι ένας παράγοντας πιθανότητας. Επιπροσθέτως,τα πλοία ενδέχεται να καθορίζονται στις αγορές χρονοναύλωσης ή spot, γεγονός που αλλάζει την αστάθεια και της αναμενόμενηςαποδόσης για τους επενδυτές. Με τα χρόνια οι συνθήκες της ναυλαγοράς υπαγόρευσαν κυρίως τις πολιτικές ναύλωσης καιστρατηγικές που ακολουθούν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Ψυχολογικοί παράγοντες που περιλαμβάνουν τον φόβο αβεβαιότητας καικαι την περβολική αυτοπεποίθηση, έχει δημιουργήσει πολλές περιπτωσιολογικές μελέτες για τη μελέτη της στρατηγικής που είναι πιο αποτελεσματική σε κάθε κατάσταση των ναυλαγορών. Αυτή η έκθεση θα αναλύσει πώς αυτές οι στρατηγικές, κατά τη διάρκεια, τα σκαμπανεβάσματα των αγορών, έχουν επηρεάσει τις αποδόσεις των ναυτιλιακών εταιρειών που προσπαθούν επίσης να εντοπίσουν οποιαδήποτε τάση στο πλαίσιο των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται. Η αξιολόγηση της απόδοσης κάθε εταιρείας θα αναλύεται υπό ποικίλες συνθήκες αγοράς, μια πολιτική που αφορά τη ναύλωση πλοίων. Η απόφαση ναύλωσης ή η στρατηγική εξαρτάται από την απόφαση εάν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα ή αν θα πρέπει να ναυλώνεται σε ταξίδι ή σε χρονική βάση.Θα κάνουμε μια λεπτομερής ανάλυση των κερδών μεταξύ 2002 και 2022 στον τομέα ξηρού χύδην, στην αγορά άμεσης χρονοναυλωσης, σε ναυλώσεις 1 έτους και σε ναυλώσεις 3 ετών και σε ναυλώσεις spot.Οπλισμένοι με αυτά τα δεδομένα, η συσχέτιση μεταξύ όλων των τομέων της αγοράς, τα κέρδη και η μεταβλητότητα,μπορεί να υπολογιστεί για να προσδιοριστεί ποιος τύπος στρατηγικών ναύλωσης μεγιστοποιεί τα κέρδη της εταιρείας. Επιπλέον, πραγματοποιείται μια άλλη σε βάθος ανάλυση των εταιρειών που ασχολούνται με τη ναυτιλία, που είναι εισηγμένες σε πέντε διαφορετικά χρηματιστήρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερική. Αναλύοντας τη στρατηγική ναύλωσης κάθε εταιρείας κατά τη διάρκεια διαφορετικών κύκλων αποστολής όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω.Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη της απόφασης περιλαμβάνουν την κατάσταση των εσόδων από ναύλους από τα τελευταία 20 χρόνια σε δύο τρόπους ναύλωσης ταξιδιού και ναύλωσης χρόνου. Η απόλυτη αξιολόγηση της συγκεκριμένη στρατηγική ναύλωσης είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί με ουσιαστικό τρόπο. Ωστόσο, αυτό δεν προκαλεί παρανόηση σχετικά με το ποια στρατηγική χρησιμοποιήθηκε σε κάθε χρονική περίοδο σε σύγκριση με την απόδοση των αποδόσεων υπό τις ίδιες συνθήκες της αγοράς.
Λέξη κλειδί :Chartering
Strategies
Market conditions
Ναύλωση πλοίων
Στρατηγικές
Συνθήκες της αγοράς
Διαθέσιμο από :2023-01-23 19:13:35
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-01-23 19:13:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kordalis_Lubat_2022.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Kordalis_Lubat_Presentation_2022.ppsx

Τύπος: application/pdf