ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effects of geopolitical risk and economic policy uncertainty on oil shipping freight rates. A route-based and TC analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Οι επιπτώσεις του γεωπολιτικού ρίσκου και της αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής στους ναύλους των δεξαμενόπλοιων. Ανάλυση βάσει ναύλων ταξιδιού και χρονοναυλώσεων
Δημιουργός :Κάτσενου, Θάλεια-Ειρήνη
Μπαϊκούση, Αλεξάνδρα
Katsenou, Thaleia-Eirini
Baikousi, Alexandra
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9989
Περίληψη :Αυτή η διατριβή εξετάζει τις επιπτώσεις του γεωπολιτικού κινδύνου (GPR) και της αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής (EPU) στα κέρδη ενός έτους για χρονοναυλώσεις των Αframax, Suezmax και VLCC πλοίων και στους ναύλους δεξαμενόπλοιων για συγκεκριμένες διαδρομές με χρήση VAR παλινδρόμησης. Η επιλογή της ανάλυσης βάσει spot routes εξυπηρετεί τον τοπικό χαρακτήρα του γεωπολιτικού κινδύνου και τις εμπορικές πολιτικές μεταξύ συγκεκριμένων χωρών, ενώ αποτελεί το πλεονέκτημα διαφοροποίησης αυτής της μελέτης σε σύγκριση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ένας βασικός παράγοντας κατά τη λήψη της απόφασης για τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας είναι οι ύψιστες επιπτώσεις του GPR και του EPU στη ζήτηση θαλάσσιας μεταφοράς και ο συνακόλουθος αντίκτυπος στους ναύλους, ειδικά στην αγορά πετρελαίου που είναι στενά συνδεδεμένη με την παγκόσμια πολιτική και τις αποφάσεις εθνικής στρατηγικής των κρατών. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι ένα θετικό σοκ στον παγκόσμιο δείκτη GPR έχει άμεση θετική και σταδιακά φθίνουσα επίδραση στα κέρδη των 1-year TC για τα πλοία Aframax, Suezmax και VLCC. Ωστόσο, τα ευρήματα είναι διαφορετικά στην ανάλυση βάσει διαδρομής. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιδράσεις των δεικτών GPR για κάθε χώρα στα TCEs είναι περιορισμένες και μειώνονται σχεδόν αμέσως μετά την εμφάνιση ενός σοκ. Επιπλέον, η μελέτη υποδηλώνει ότι ένα θετικό σοκ στον δείκτη EPU, τόσο σε παγκόσμιους όσο και σε συγκεκριμένους δείκτες ανά χώρα (ΗΠΑ, Ιαπωνία και Γαλλία) πυροδοτεί μια αρνητική απάντηση στα κέρδη των δεξαμενόπλοιων και στους ναύλους, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματά μας είναι ζωτικής σημασίας για τα στρατηγικά σχέδια των ναυτιλιακών εταιρειών και παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς της παγκόσμιας ζήτησης και προσφοράς (και ναυτιλιακών μεταφορών).
This dissertation examines the effects of geopolitical risk (GPR) and economic policy uncertainty (EPU) on the one-year TC earnings for Aframax, Suezmax and VLCC carriers and on tanker freight rates for specific spot routes served by all three carriers by using a VAR model. The choice to compute route-based analysis serves the regional character of geopolitical risk and the trading policies between specific countries while it constitutes the diversification advantage of this study in comparison to the existing literature review. A key factor when deciding to conduct the said research is the paramount effects of GPR and EPU on shipping demand and the consequential impact on freight rates, especially in the oil market which is closely tied to global politics and national strategy decisions. The results reveal that a positive shock to the global GPR index has an immediate positive and gradually diminishing effect on the 1-year TC earnings for Aframax, Suezmax and VLCC vessels. However, the findings are different when investigating the country-specific indices on the route-based analysis. Remarkably, the effects of country-specific GPR indices on the TCEs for spot routes are limited and diminish almost directly after the occurrence of shock. Moreover, the study suggests that a positive shock to EPU, both in global and country-specific indices (U.S.A, Japan, and France) trigger a negative response of tanker earnings and freight rates respectively. Our results are crucial for shipping firms’ strategic plans and provide substantial insights into how global demand and supply (and shipping transportation) behave during such events.
Λέξη κλειδί :Γεωπολιτικός κίνδυνος
Αβεβαιότητα
Ναύλα
Δεξαμενόπλοια
Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα
Geopolitical risk
Uncertainty
Freight rates
Tankers
Vector autoregressive model
Διαθέσιμο από :2023-01-18 22:10:56
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-01-18 22:10:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsenou_Baikousi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf