ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Encoding of ancient greek mathematical texts with the TEI standard; the case of Euclid’s elements
Εναλλακτικός τίτλος :Η κωδικοποίηση των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών κειμένων με το ΤΕΙ: η περίπτωση των στοιχείων του Ευκλείδη
Δημιουργός :Γρηγορίου, Δήμητρα
Grigoriou, Dimitra
Συντελεστής :Papatheodorou, Christos (Επιβλέπων καθηγητής)
Konstantopoulos, Panos (Εξεταστής)
Benardou, Agiatis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9987
Περίληψη :Η ανάδειξη των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών ως τομέα μελέτης δημιούργησε την ανάγκη για έναν τυποποιημένο μορφότυπο για την κωδικοποίηση χειρογράφων και δακτυλογραφημένων κειμένων. Το πρότυπο TEI παρέχει αυτή τη λύση για τα γραπτά κείμενα. Σε αυτό τη μεταπτυχιακή διατριβή, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κωδικοποίηση μαθηματικών δομών και εκφράσεων που απαντώνται σε αρχαία ελληνικά μαθηματικά κείμενα. Το πρότυπο TEI διερευνάται και χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση κειμένων - μαθηματικών έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και ειδικότερα του πρώτου βιβλίου στοιχείων του Ευκλείδη. Γίνεται προσπάθεια σύγκρισης διαφορετικών προσεγγίσεων για τη δημιουργία ψηφιακών εκδόσεων των Στοιχείων του Ευκλείδη με ή χωρίς τη χρήση του TEI, λαμβάνοντας υπόψη το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφρασή του σε άλλες γλώσσες (π.χ. αγγλικά). Οι διαφορετικές μέθοδοι κωδικοποίησης και η μεταξύ τους σύγκριση θα αναδείξουν τις απαιτήσεις για την κωδικοποίηση κειμένων που δεν καλύπτονται από το πρότυπο TEI. Θα γίνουν προτάσεις για να καλυφθεί αυτό το κενό στο συγκεκριμενο προτυπο.
The emergence of Digital Humanities as a field of study has created the need for a standardized format for encoding manuscripts and typescripts. The TEI standard provides this solution for written texts. In this project, a particular focus is placed on the encoding of mathematical structures and expressions found in ancient Greek mathematical texts. The TEI standard is investigated and used for encoding texts - of mathematical works of ancient Greek literature and in particular Euclid's first book of elements. An attempt is made to compare different approaches to creating digital editions of Euclid's Elements with or without the use of TEI, taking into account the original text and its translation into other languages (e.g., English). The different encoding methods and the comparison between them will highlight the requirements for encoding texts that are not covered by the TEI standard. Suggestions will be made to close this gap in TEI.
Λέξη κλειδί :Κωδικοποίηση κειμένου
Μαθηματικά κείμενα
Στοιχεία του Ευκλείδη
Ψηφιακή δημοσίευση
Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες
Text encoding
Mathematical texts
Euclid’s elements
Digital publication
Digital humanities
Διαθέσιμο από :2023-01-18 10:00:14
Ημερομηνία έκδοσης :13-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-01-18 10:00:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Grigoriou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf

Grigoriou_2022.zip