ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Dry bulk shipping: optimal timing of investment
Εναλλακτικός τίτλος :Πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου: βέλτιστος χρόνος επένδυσης
Δημιουργός :Πουλοπούλου, Θεοδώρα-Δέσποινα
Γιατρά, Αγγελική-Χαραλαμπία
Poulopoulou, Theodora-Despoina
Giatra, Aggeliki-Charalampia
Συντελεστής :Kavussanos, Emmanuel G. (Επιβλέπων καθηγητής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9963
Περίληψη :Σε αυτή τη διατριβή, διερευνάται ο βέλτιστος χρόνος αγοράς ή πώλησης μεταχειρισμένου πλοίου ξηρού χύδην φορτίου. Για να γίνει αυτό, εξετάζονται διεξοδικά δύο μεταβλητές, οι οποίες είναι οι Τιμές 1 έτους Χρονοναύλωσης και οι τιμές των πλοίων. Όλοι οι υπολογισμοί εφαρμόζονται σε τρεις διαφορετικές αγορές, δηλαδή στην αγορά Capesize, Panamax και Handymax. Το βασικό σημείο στην ανάλυση είναι η σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών. Αυτή η σχέση επιτρέπει στον δείκτη "τιμής προς κέρδη" να χρησιμοποιηθεί ως καλός δείκτης για τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης. Έτσι, αφού καθιερωθεί το ίδιο, αναπτύσσονται δύο στρατηγικές. Η πρώτη υπολογίζει έναν αργό και έναν γρήγορο κινούμενο μέσο όρο του δείκτη "τιμή προς κέρδη" που έχουν αναπτυχθεί με τις δύο εξεταζόμενες μεταβλητές. Στη συνέχεια, γίνεται σύγκριση των δύο αυτών κινητών μέσων όρων έτσι ώστε να εξαχθούν τα σήματα αγοράς και πώλησης που επικρατούν στις αγορές. Η δεύτερη είναι μια στατική στρατηγική όπου κάποιος «αγοράζει και κρατά» το σκάφος καθόλη την οικονομική του ζωή, χωρίς να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που προκύπτουν στις αγορές. Η ανάλυση/ σύγκριση αυτών των δύο στρατηγικών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο δείκτης "τιμή προς κέρδη" και η αντίστοιχη δυναμική στρατηγική του, παράγουν περισσότερες αποδόσεις από τη στρατηγική "Αγορά και Διατήρηση" και, επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες στην αγορά για να προσδιορίσουν ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για είσοδο ή έξοδο από την αγορά.
iIn this dissertation, the optimal timing to buy or sell a second-hand dry bulk vessel is investigated. To do so, two variables are thoroughly examined, which are the 1-year Time Charter Rates and the vessel prices. All calculations are applied to three different markets i.e., Capesize, Panamax and Handymax market. The key point in the analysis is the cointegrating relationship between the variables. This relationship enables P/E ratio to be used as a good indicator for making an investment decision. Thus, after same is established then two strategies are developed. The first calculates one slow and one fast Moving Average of the P/E ratio that have been developed with the two examined variables. Then, it compares them so as the buy and sell signals that prevail in the markets to be extracted. The second one is a static strategy where one “buys and holds” the vessel throughout her economic life, without exploiting the opportunities that arise in the markets. The analysis of these two strategies leads to the conclusion that the P/E ratio and its corresponding dynamic strategy generates more returns than the Buy-and- Hold strategy and thus, it can be used by the market participants in order to identify which is the right timing to enter or exit the market.
Λέξη κλειδί :Πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου
Επένδυση
Δείκτης τιμής προς κέρδη
Κινητός μέσος όρος
Επενδυτική στρατηγική
Dry bulk carriers
Investment
PE ratio
Moving average
Buy and hold strategy
Διαθέσιμο από :2022-12-19 21:51:18
Ημερομηνία έκδοσης :07-12-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-19 21:51:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giatra_Poulopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf