ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The long-run relationship between tanker freight rates and oil prices
Εναλλακτικός τίτλος :Η μακροχρόνια σχέση μεταξύ των ναύλων των δεξαμενόπλοιων και των αντίστοιχων τιμών του πετρελαίου
Δημιουργός :Αυγέρου, Φωτεινή
Παπαμαυρουδής, Μάριος
Avgerou, Foteini
Papamavroudis, Marios
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9955
Περίληψη :Η διεθνής ναυτιλία είναι μια τεράστια βιομηχανία και η σημασία της για την παγκόσμια οικονομία είναι αδιαμφισβήτητη. Η τελευταία έχει έναν ομολογουμένως ευμετάβλητο χαρακτήρα καθώς οι εξελίξεις στη διεθνή οικονομία, την πολιτική και τα διεθνή δρώμενα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε τομέας ακόμα και κάθε εμπόρευμα της ναυτιλίας επηρεάζεται επίσης με τη σειρά του. Λόγω αυτού, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε και να μελετήσουμε σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών του κάθε κλάδου, καθώς όπως είναι λογικό οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τους ναύλους, για παράδειγμα, ωστόσο είναι σημαντικό να εξετάσουμε και να ανακαλύψουμε την πηγή αλλά και την κατεύθυνση της σχέσης αυτής. Αυτός είναι ο στόχος της εν λόγω διατριβής, καθώς επιδιώκουμε να βρούμε μια μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των ναύλων των δεξαμενόπλοιων και των τιμών του πετρελαίου, όπως φυσικά και την κατεύθυνση αυτής της σχέσης. Προκειμένου να πετύχουμε το προαναφερθέν, αναλύσαμε δεδομένα από τις κύριες διαδρομές στις οποίες μεταφέρεται το αργό πετρέλαιο μαζί με βασικούς δείκτες του αργού πετρελαίου, όπως Brent και WTI. Εφαρμόζοντας Vector Autoregressive Models (VAR) πραγματοποιήσαμε δοκιμές αιτιότητας Granger για να εξετάσουμε την αιτιότητα μεταξύ των μεταβλητών μας. Τέλος, καταφέρνουμε να δείξουμε όντως την αιτιότητα μεταξύ συγκεκριμένων ζευγών, που σημαίνει ότι η πρώτη μεταβλητή είναι χρήσιμη για την πρόβλεψη της δεύτερης, καταλήγοντας στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Shipping industry is a global industry and its significance to the global economy is indisputable. The latter has a fickle and mutable character as the developments in the economy, the politics and the international events never stop. These facts also affect the shipping industry and as it is volatile itself, it ends up having an extreme volatile character. Every sector and every commodity of this industry is also affected. It is interesting to observe and study such relations between variables of the industry, as it is reasonable that oil prices might affect freight rates, for instance, but it is important to discover the source and the direction of such relationships. This is the aim of this thesis, as we are seeking to find a long run relationship between tanker freight rates and oil prices and also the direction of this relationship. Towards this perspective, we analyzed data from main routes on which crude oil is traded along with indicative crude oil prices such us Brent Oil Price and WTI (West Texas Intermediate). By applying Vector Autoregressive Models (VAR) we performed Granger causality tests in order to examine the causality between our variables. Finally, we show the causality between specific pairs of the time series, meaning that the first is useful in forecasting the second variable.
Λέξη κλειδί :Ναύλα δεξαμενόπλοιων
Τιμή πετρελαίου
Ναυτιλία
Tanker freight rates
Oil prices
Shipping industry
Διαθέσιμο από :2022-12-13 11:54:30
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-13 11:54:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Avgerou_Papamavroudis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf