ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A price modeling analysis on secondhand and new building vessels: similarities and differences between vessel types
Εναλλακτικός τίτλος :Μοντέλο οικονομικής ανάλυσης για μεταχειρισμένα και νεόκτιστα πλοία: ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τύπων πλοίων
Δημιουργός :Ayioub, Maria-Tereza
Tsoukouroglou, Evangelia
Αγιούμπ, Μαρία-Τερέζα
Τσουκούρογλου, Ευαγγελία
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9953
Περίληψη :Ο έγκαιρος εντοπισμός των επενδυτικών ευκαιριών και των κινδύνων που συνδέονται με αυτές αποτελεί σημαντικό πρόκληση για τους επενδυτές στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η πολυπλοκότητα και η αστάθεια του κλάδου των μεταφορών φαίνεται να καθορίζουν δυναμικά την εν λόγω επενδυτική απόφαση. Η συμπερίληψη των πλοίων ως περιουσιακών στοιχείων σε ένα χαρτοφυλάκιο απαιτεί τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι δυναμικές επενδυτικές στρατηγικές ανταποκρίνονται στην αστάθεια των τιμών και στην πιθανή δυναμική στην αγορά πλοίων, μετατρέποντας έτσι το είδος της επένδυσης σε "επένδυση χωρίς κίνδυνο". Ο κίνδυνος στις ναυτιλιακές δραστηριότητες αναμένεται να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών των ναύλων, των διαφορών στις κατηγορίες μεγέθους πλοίων και της αστάθειας των τιμών. Είναι χρήσιμο να αξιολογήσουμε τη δυναμική των τιμών των συναλλαγών προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς να επωφελήθουμε από τις ευκαιρίες συναλλαγών. Με άλλα λόγια , αυτή η στρατηγική μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να ενισχύσουν τις αποδόσεις τους μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο. Πιστεύεται, τα ευρήματα θα βοηθήσουν στον υπολογισμό των επιπτώσεων της εμπορίας σκαφών. Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτά θα μας επιτρέψουν να εκτιμήσουμε με ασφάλεια για το πώς η αγορά αποτιμά τα πλοία.
Timely identification of investment opportunities and the hazards associated with them is a significant problem for investors in the shipping industry. As indicated before, the complexity and volatility of the transportation industry appear to dynamically define the investment decision in question. The inclusion of ships as assets in a portfolio necessitates an investigation of how dynamic investing strategies respond to price volatility and possible dynamics in the vessel market, thereby transforming the kind of investment into a "risk-free investment."Risk in the shipping business is anticipated to be influenced by a number of factors, including shifts in freight rates, differences in vessel size classes, and price volatility. It is helpful to evaluate the price dynamics of transactions in order to gain a better understanding of how to take advantage of trading chances. To put it another way, this strategy can help investors boost their returns while reducing their risk.These findings should help in calculating the repercussions of vessel trafficking, it is believed. Without a shadow of a doubt, these will allow us to safely wager on how the market values boats.
Λέξη κλειδί :Αγορά μεταχειρισμένων πλοίων
Νεόκτιστα πλοία
Μη αναστρεψιμότητα
Τιμές
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
Second-hand vessels market
New building vessels
Irreversibility
Prices
Ordinary Least Squares (OLS)
Διαθέσιμο από :2022-12-10 12:09:02
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-10 12:09:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ayioub_Tsoukouroglou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf