ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :How geopolitical risks affect the exchange foreign market
Εναλλακτικός τίτλος :Πως οι γεωπολιτκοί κίνδυνοι επηρεάζουν την αγορά ξένου συναλλάγματος
Δημιουργός :Αμπατζιάνη, Άννα
Ampatziani, Anna
Συντελεστής :Kosgodagan, Alex (Επιβλέπων καθηγητής)
Yannacopoulos, Athanasios (Εξεταστής)
Baltas, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9942
Περίληψη :Η Παγκοσμιοποίηση και η διασύνδεση των παγκόσμιων αγορών έχει οδηγήσει τους επενδυτές να λαμβάνουν υπόψιν, όσο ποτέ άλλοτε, το γεωπολιτικό κίνδυνο. Οι αναταραχές και οι εντάσεις στο διεθνή χώρο μπορεί να έχουν επιπτώσεις στις χρηματαγορές, ειδικά στην αγορά συναλλάγματος. Σε αυτή την εργασία, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικές μεθόδους για να μετρήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο γεωπολιτικό κίνδυνο και στις αγορές συναλλάγματος. Αρχικά, χρησιμοποιούμε ένα μη παραμετρικό Bayesian δίκτυο για να περιγράψουμε την κοινή κατανομή των γεωπολιτικών δεικτών (στρατιωτική δαπάνη, επιβολή κυρώσεων, Δείκτης Εμπορικής Αβεβαιότητας, Δείκτης Γεωπολιτικού Κινδύνου) και των αποδόσεων των ισοτιμιών συναλλάγματος για μία περίοδο 25 χρόνων. Στη συνέχεια, μοντελοποιούμε τους δείκτες κινδύνου χρησιμοποιώντας Αλυσίδες Μάκροφ και τα χρηματοοικονομικά μας δεδομένα χρησιμοποιώντας Γεωμετρική Κίνηση Brown, για να συμπεριλάβουμε στην ανάλυσή μας τον παράγοντα του χρόνου.
Globalization and interconnection of international financial markets has driven investors to consider more than ever geopolitical risks. Unrest or tensions between countries can have an impact on financial markets, especially on the exchange rate market. In this paper, we use two different methods to measure the correlation between geopolitical risk and exchange markets. First, we use a non-parametric Bayesian Network (NPBN) to describe the joint distribution of geopolitical risk indicators (military expenditure, imposition of sanctions, Trade Policy Uncertainty Index, Geopolitical Risk Index) and exchange rates returns for a period of 25 years. Then, we model the risk indexes using Markov Chains and our financial data using Geometric Brownian Motion to include the time factor in our analysis.
Λέξη κλειδί :Γεωπολιτικός κίνδυνος
Αγορά συναλλάγματος
Διαχείριση κινδύνου
Geopolitical risk
Foreign exchange market
Risk management
Διαθέσιμο από :2022-12-05 15:17:50
Ημερομηνία έκδοσης :29-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-05 15:17:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ampatziani_2022.pdf

Τύπος: application/pdf