ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H ποιότητα των κερδών και το στρατηγικό προφίλ των επιχειρήσεων: Χρηματιστήριο Λονδίνου 2017-2021
Εναλλακτικός τίτλος :Earnings quality and business strategic profile: London Stock Exchange 2017-2021
Δημιουργός :Στέρπης, Δημήτριος
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Βλησμάς, Ορέστης (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9933
Περίληψη :Στην διπλωματική εργασία έχει γίνει μια προσέγγιση σύνδεσης της ποιότητας των κερδών με το στρατηγικό προφίλ που επιλέγει να ακολουθήσει μια εταιρία. Ειδικότερα, γίνεται μια διερεύνηση κατά πόσο η στρατηγική επηρεάζει την ποιότητα των κερδών της εταιρίας, μέσω της τυπολογίας των Miles and Snow (1978). Η έρευνα στην ποιότητα των κερδών γίνεται μέσω δυο βασικών κριτηρίων που τίθενται και αφορούν την συντηρητικότητα των λογιστικών καταστάσεων και το δεύτερο αντίστοιχα στην χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος εξαιτίας επιθετικών λογιστικών πολιτικών. Πραγματοποιήθηκε εμπειρική ανάλυση σε δείγμα που λήφθηκε από εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου για το χρονικό διάστημα 2017-2021. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης εξάγεται ως συμπέρασμα πως οι εταιρίες που επιλέγουν την στρατηγική οραματιστή είναι πιθανότερο να ασκούν συντηρητικές λογιστικές πολιτικές, σε αντίθεση με αυτές που επιλέγουν στρατηγική αμυντικού. Επιπλέον, εταιρίες που χαρακτηρίζονται ως αμυντικές στο στρατηγικό προφίλ τους, είναι πιθανότερο να χαρακτηρίζονται και από χαμηλή ποιότητα κερδών εξαιτίας της επιθετικής λογιστικής πολιτικής από τους οραματιστές.
In the diplomatic work, an approach has been made to link the quality of earnings with the strategic profile that a company chooses to follow. In particular, an investigation is made as to whether the strategy affects the quality of the company's earnings, through the typology of Miles and Snow (1978). The research on the quality of the profits is done through two basic criteria that are set and concern the conservatism of the accounting statements and the second one, respectively, on the manipulation of the accounting result due to aggressive accounting policies. An empirical analysis was carried out on a sample taken from companies listed on the London Stock Exchange for the period 2017-2021.According to the results of the empirical study, it is concluded that companies that choose the visionary strategy are more likely to practice conservative accounting policies, in contrast to those that choose the defender strategy. In addition, companies characterized as defensive in their strategic profile are more likely to be characterized by low earnings quality due to aggressive accounting policy by visionaries.
Λέξη κλειδί :Ποιότητα κερδών
Στρατηγική
Οραματιστές
Αμυντικοί
Λογιστική πολιτική
Earnings quality
Strategy
Visionaries
Defenders
Accounting policy
Διαθέσιμο από :2022-11-28 11:31:04
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-28 11:31:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sterpis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf