ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Sustainable finance
Εναλλακτικός τίτλος :Βιώσιμη χρηματοδότηση
Δημιουργός :Ψωμά-Φλώκα, Ευτυχία
Psoma-Floka, Eftychia
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Sakkas, Athanasios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9916
Περίληψη :Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να δείξει την επίδραση της βαθμολογίας ESG (Environmental Social and Corporate Governance) στην οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Στα πρώτα κεφάλαια αυτής της εργασίας περιγράφεται η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας. Το δεύτερο μέρος αυτής της έρευνας επικεντρώνεται στις βαθμολογίες ESG σε σχέση με την οικονομική απόδοση των εταιρειών. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας έρευνας, συγκεντρώθηκε δείγμα 600 συνολικά εταιρειών, εκ των οποίων, μετά την εφαρμογή των κριτηρίων απόρριψης, συμπεριλήφθηκαν τελικά οι 415. Η εξεταζόμενη περίοδος είναι 10 έτη, από το 2011 έως το 2020. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σχετικά με τη Συνολίκή βαθμολογία ESG των εταιρειών καθώς και ξεχωριστά για κάθε έναν από τους πυλώνες του ESG, δηλαδή το Περιβάλλον, την Κοινωνική και Την Εταιρική Διακυβέρνηση. Η χρηματοοικονομική απόδοση των εταιρειών μετρήθηκε με βάση τον δείκτη Return-On-Asset (ROA- Απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων). Για την εκτίμηση της επίδρασης του ESG στην απόδοση των εταιρειών, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο παλινδρόμησης τυχαίων επιδράσεων και διενεργήθηκε το τεστ Hausman. Για τη διεξαγωγή των παλινδρομήσεων εφαρμόστηκε η μέθοδος των Γενικευμένων Ελάχιστων Τετράγωνων (GLS). Μέσω της επιλογής του μοντέλου τυχαίας επίδρασης (Random Effect), ήταν εφικτό να προάγουμε συμπεράσματα για μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών. Σε όλες τις στατιστικές δοκιμές για τη διερεύνηση της στατιστικής σημαντικότητας εφαρμόστηκε ένα επίπεδο 5%. Όπως προκύπτει, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής ROA και της ανεξάρτητης μεταβλητής της Συνολικής βαθμολογίας ESG των εταιρειών. Ωστόσο, υπήρχε μια συσχέτιση που προέκυψε και ήταν μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής ROA και της ανεξάρτητης μεταβλητής ESG Κοινωνική βαθμολογία.
This thesis is about Sustainable Finance and the effect that companies' Environmental Social and Corporate Governance (ESG) scores can have on their performance. The first chapters of this thesisdescribe the concept of the sustainable development and the green economy. Nowadays, under the influence of challenges such as climate change and consumer and investor call for sustainable and ethical business practices, along with the new legislation, firms are encouraged to support sustainable development based on ESG standards. The second part of this research focuses on ESG scores in correlation to the financial performance of the companies. To serve the purposes of this research, a sample of a total of 600 companies was collected, of which, after the application of the rejection criteria, 415 were finally included. The examined period is 10 years, from 2011 to 2020. The data were collected regarding the companies' ESG combined score and separately for each one of the pillars; Environment, Social and Corporate Governance. The financial performance of the companies was measured based on the Return-On-Asset (ROA) index. To estimate the impact of ESG on companies' performance, the random effects regression model and the Hausman test were used. To conduct the regressions, the Generalized Least Squares (GLS) method was applied. Through the selection of the random effect model, it was possible to conclude for a larger number of companies. In all statistical tests, to investigate statistical significance, a level of 5% was applied. As it turns out, there is no statistically significant correlation between the dependent variable ROA and the independent variable ESG combined score of the companies. However, there was a correlation that emerged and it was between the dependent variable ROA and the independent variable ESG Social score.
Λέξη κλειδί :Βαθμολογία ESG
Βιωσιμότητα
Οικονομική απόδοση
Απόδοση του ενεργητικού
ESG scores
Sustainability
Performance
Return on Assets (ROA)
STOXX Europe 600
Διαθέσιμο από :2022-11-24 17:46:56
Ημερομηνία έκδοσης :14-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-24 17:46:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Psoma_Floka_2022.pdf

Τύπος: application/pdf