ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Balance Scorecard and sustainability: the case of greek industry of hospitality and tourism
Εναλλακτικός τίτλος :Balanced Scorecard και βιωσιμότητα: η περίπτωση της ελληνικής βιομηχανίας της φιλοξενίας και του τουρισμού
Δημιουργός :Σολδάτου, Μαρία-Άννα
Soldatou, Maria-Anna
Συντελεστής :Koen, Sandra (Επιβλέπων καθηγητής)
Dedoulis, Emmanouil (Εξεταστής)
Caramanis, Constantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50p.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9907
Περίληψη :Το Balanced Scorecard (BSC) παρουσιάστηκε ως ένα πολλά υποσχόμενο πλαίσιο που θα μπορούσε να παρέχει μια ολιστική εικόνα σχετικά με την απόδοση διαφορετικών τομέων μέσα σε μια εταιρεία. Έκτοτε, έχει διεξαχθεί ένας μεγάλος αριθμός ερευνών, στις οποίες έχουν διερευνηθεί διεξοδικά οι δυνατότητες του BSC. Ωστόσο, οι μελέτες για τον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού ήταν περιορισμένες. Επιπλέον, η έννοια της βιωσιμότητας κερδίζει έδαφος την τελευταία δεκαετία. Λαμβάνοντας υπόψη την προσαρμοστικότητα του BSC, έχει πραγματοποιηθεί κάποια πρωτογενής έρευνα που σχετίζεται με την προσθήκη μέτρων βιωσιμότητας. Αυτά τα δύο πολλά υποσχόμενα πεδία του BSC εντοπίστηκαν και διερευνήθηκαν περαιτέρω στην τρέχουσα έρευνα.Μετά την ολοκλήρωση μιας ημι-συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, έχει διεξαχθεί ποσοτική έρευνα, ως εξής. Σχηματίστηκε ερωτηματολόγιο και διανεμήθηκε με χρήση Qualtrics XM PlatformTM σε ξενοδοχεία που λειτουργούν στην Ελλάδα. Λήφθηκαν 164 έγκυρες απαντήσεις και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με το IBM SPSS Statistics. Πραγματοποιήθηκε μια επεξηγηματική ανάλυση παραγόντων και προτάθηκαν επτά παράγοντες, οι οποίοι συνάδουν με τη δομή του BSC που προτάθηκε από τους Kaplan και Norton (1992), με πρόσθετες πτυχές σχετικά με τη βιωσιμότητα. Οι παράγοντες ονομάστηκαν από τα μέτρα που περιλάμβαναν ως δημοσιονομικός παράγοντας, παράγοντας προσωπικού, παράγοντας καινοτομίας, παράγοντας των άμεσα ενδιαφερομένων, βελτίωση διαδικασιών, βελτίωση διοικητικών διαδικασιών και έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των συσκευών/μηχανημάτων.Διεξήχθησαν συμπληρωματικοί στατιστικοί έλεγχοι για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων και επίσης για να προκύψουν συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Τέλος, δόθηκαν σημαντικές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στη μελέτη. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με βαθμολογία 3 αστέρων, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για πρωτοβουλίες βιωσιμότητας. Επιπλέον, τα boutique ξενοδοχεία έδωσαν ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία όσον αφορά την απόδοσή τους, καθώς και τη σημασία στις βιώσιμες διαδικασίες.Αυτή η μελέτη είναι χρήσιμη, πρώτον, για τους ακαδημαϊκούς ώστε να αποκτήσουν μια ιδέα για το προτεινόμενο συνδυασμένο πλαίσιο και να το αναπτύξουν περαιτέρω, ώστε να ξεπεραστούν τυχόν περιορισμοί. Δεύτερον, για επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, οι οποίοι μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης σε διαφορετικές πτυχές μιας επιχείρησης και να καθιερώσουν διαδικασίες για την προώθηση της βιωσιμότητας.
Balanced Scorecard (BSC) has been introduced as a promising framework that could provide a holistic view regarding the performance of different sectors within a company. Since then, an increasing amount of research has been conducted, in which the possibilities of BSC have been thoroughly investigated. However, studies about the industry of hospitality and tourism have been limited. Moreover, the sustainability concept is gaining ground during the last decade. Taking into consideration the adaptability of BSC, some primary research has been taken place, related with the addition of sustainability measures. These two promising fields of BSC were detected and further investigated in the current research. After the completion of a semi-systematic literature review, quantitative research has been conducted, as follows. A questionnaire was formed and distributed using Qualtrics XM PlatformTM in hotels operating in Greece. 164 valid answers were received and processed with IBM SPSS Statistics. An Explanatory Factor Analysis was carried out and seven factors were proposed, which are consistent with the structure of BSC proposed by Kaplan and Norton (1992), with additional perspectives regarding sustainability. The factors were named after the measures they included as financial perspective, staff perspective, innovation perspective, stakeholders’ perspective, improvement in processes, improvement in administrative procedures and check of normal function of appliances/machinery.Supplementary statistical tests were conducted to verify the results and also conclude in suggestions for future research. Finally, significant insights were provided for the participants of the study. We concluded that small enterprises in Greece, with 3-star rating are particularly interested in sustainability initiatives. Moreover, boutique hotels provided surprisingly high rating regarding their performance, as well as the importance in sustainable procedures. This study is of use, first, for academics to obtain an idea for the proposed combined framework and further develop it, so as to overcome any limitations, Second, for practitioners and hotel owners, who can understand the significance of performance evaluation in distinct aspects of a business and establish procedures to promote sustainability.
Λέξη κλειδί :Βιωσιμότητα
Ελληνικές επιχειρήσεις
Ξενοδοχεία
Εξισορροπημένη αξιολόγηση
Sustainability
Hotels
Greek companies
Balanced Scorecard (BSC)
Διαθέσιμο από :2022-11-23 20:59:21
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-23 20:59:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Soldatou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf