ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :CSR, ESG και χρηματοοικονομική απόδοση: ο ρόλος της χρηματοοικονομικής χειραγώγησης στον κλάδο παραγωγής τροφίμων
Εναλλακτικός τίτλος :CSR, ESG and financial performance: the role of financial manipulation in the food production industry
Δημιουργός :Σακκίδη, Ελένη
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Δουκάκης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9838
Περίληψη :Στην έρευνα αυτή, εξετάζεται η επίδραση της σχέσης τόσο των ESG ενεργειών όσο και των ΕΚΕ στρατηγικών, με την οικονομική απόδοση των εταιρειών του κλάδου παραγωγής τροφίμων για την περίοδο 2011-2020.Παράλληλα, διερευνάται εάν οι σχέσεις αυτές επηρεάζονται από τον εντοπισμό κάποιας ένδειξης οικονομικής απάτης, καθώς και αν τελικά οι ενδείξεις αυτές σχετίζονται με τις δράσεις ESG και ΕΚΕ αντίστοιχα. Επιπλέον, εξετάζονται οι παράγοντες που μπορεί να ευνοούν την χειραγώγηση των ESG ενεργειών και των ΕΚΕ στρατηγικών με βάση την προσέγγιση του τριγώνου της απάτης. Με βάση το μοντέλο m-score του Beneish (1999), γίνεται ο εντοπισμός των ενδείξεων χειραγώγησης των κερδών, τα οποία χαρακτηρίζονται από την dummy μεταβλητή ‘Red flag’. Με την εφαρμογή της μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης, δεν διαπιστώνεται κάποια σημαντική αρνητική επίδραση των Red Flags στη σχέση μεταξύ της οικονομικής απόδοσης τόσο των ΕΚΕ στρατηγικών, όσο και των ESG ενεργειών, ωστόσο διαπιστώνεται, η ύπαρξη μιας σημαντικής αρνητικής συσχέτισης τόσο των στρατηγικών ΕΚΕ όσο και των ESG ενεργειών με την ένδειξη οικονομικής απάτης. Η αρνητική αυτή σχέση σηματοδοτεί ενθαρρυντικά στοιχεία για τη διαμόρφωση μιας αλτρουιστικής πολιτικής των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η χρήση τους ως εργαλείο διαμόρφωσης ευνοϊκότερων συμπεριφορών και οικονομικών αποτελεσμάτων.
This study examines the interaction between both the ESG actions and CSR strategies coupled with the financial performance of corporations in the field of food production for the period 2011-2020. Additionally, the study investigates whether this interaction is weighted with identifying any indications of financial fraud along with the fact if these indications are related with the ESG and CSR actions. Furthermore, the study inquires the factors that may favor the manipulation of ESG actions and CSR strategies based on the Triangle of Fraud approach. Based on the Beneish m-score model (1999), the indications for profits’ manipulation are identified, which are characterized by the ‘Red Flag’ dummy variable. Applying the method of linear regression, the study ascertains that there is no particular negative effect of Red Flags in relation with the financial performance both of the CSR strategies and the ESG actions; however, it is ascertained the existence of an important negative relationship between both CSR strategies and ESG actions with the indication of financial fraud. This negative relationship signals the existence of encouraging elements for the formation of an altruistic corporate policy while at the same time these elements can be used as a tool for the formation of more favorable behaviors and financial outcomes.
Λέξη κλειδί :Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Βιωσιμότητα
Τρίγωνο της Απάτης
Ένδειξη απάτης
Χρηματοοικονομική απόδοση
Corporate Social Responsibility (CSR)
Environment, Social, Governance (ESG)
Fraud Triangle
M-score
Financial performance
Διαθέσιμο από :2022-11-09 19:58:49
Ημερομηνία έκδοσης :29-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-09 19:58:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sakkidi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf