ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Comparison of seasonally adjusted time series for composite (aggregated) quantities
Εναλλακτικός τίτλος :Σύγκριση εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών για σύνθετα (συγκεντρωτικά) μεγέθη
Δημιουργός :Στιβακτά, Πετρίνα
Stivakta, Petrina
Συντελεστής :Ioannidis, Evaggelos (Επιβλέπων καθηγητής)
Vrontos, Ioannis (Εξεταστής)
Livada, Alexandra (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9808
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή δείχνει πώς να προσαρμόσουμε εποχικά συγκεντρωτικές χρονοσειρές με τη χρήση του προγράμματος TRAMO/SEATS, το οποίο υποστηρίζεται από το λογισμικό JDemetra+. Με την εποχική προσαρμογή μια συγκεντρωτική σειρά μπορεί να προσαρμοστεί εποχικά είτε άμεσα είτε έμμεσα με την προσαρμογή των συνιστωσών της και την πρόσθεση των αποτελεσμάτων. Περιγράφουμε τις βασικές αρχές του TRAMO/SEATS, καθώς και τις δύο προσεγγίσεις εποχικής προσαρμογής. Στη συνέχεια, πραγματοποιούμε εποχική προσαρμογή του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της Ελλάδας χρησιμοποιώντας την άμεση και έμμεση προσέγγιση για δύο πιθανά μοντέλα, το ένα με λογαριθμικό μετασχηματισμό των δεδομένων και το άλλο χωρίς μετασχηματισμό. Η επιλογή μεταξύ άμεσης και έμμεσης εποχικής προσαρμογής γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των εποχικά προσαρμοσμένων δεδομένων, τη συνέπεια μεταξύ των δύο προσεγγίσεων και το μέγεθος των αναθεωρήσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι οι δύο προσεγγίσεις παρέχουν σχεδόν παρόμοια αποτελέσματα για τα δύο μοντέλα, ωστόσο όσον αφορά τα μέτρα τραχύτητας (Gómez και Maravall (1999)) και τις αναθεωρήσεις, φαίνεται ότι η άμεση μέθοδος προτιμάται έναντι της έμμεσης και για τα δύο μοντέλα.
This thesis shows how to seasonally adjust aggregate time series using the TRAMO/SEATS program, supported by the software JDemetra+. By performing seasonal adjustment an aggregate series can be seasonally adjusted either directly or indirectly by adjusting its components and adding the results. We describe the basic principles of the TRAMO/SEATS, as well as the two seasonal adjustment approaches. Then, we perform seasonal adjustment of the Greek Industrial Production Index using the direct and indirect approach for two possible models, one with log-transformation of the data and the other without transformation. The choice between the direct and the indirect seasonal adjustment is made taking into account the quality of the seasonally adjusted data, the consistency between the two approaches and the magnitude of revisions. It is interesting that the two approaches provide almost similar results for the two models, however in terms of roughness measures (Gómez and Maravall (1999)) and revisions, it appears that the direct method is preferred over the indirect for both models.
Λέξη κλειδί :Χρονοσειρά
Εποχική προσαρμογή
Άμεση προσέγγιση
Έμμεση προσέγγιση
Time series
Seasonal adjustment
Direct approach
Indirect approach
Διαθέσιμο από :2022-10-25 14:46:56
Ημερομηνία έκδοσης :31-08-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-25 14:46:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stivakta_2022.pdf

Τύπος: application/pdf