ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H διασφάλιση του ανταγωνισμού στο πλαίσιο μιας δυναμικής αγοράς: σύζευξη οικονομικού και νομικού πλαισίου
Εναλλακτικός τίτλος :Ensuring competition in the context of a dynamic market: coupling the economic and legal framework
Δημιουργός :Κρητικού, Δέσποινα
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπίλιας, Ιωάννης (Εξεταστής)
Πεχλιβάνος, Λάμπρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9802
Περίληψη :Τα ζητήματα του ανταγωνισμού εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της οικονομίας. Σκοπός κάθε νομοθέτη και κάθε ρυθμιστή είναι να διασφαλίσει την ύπαρξη ανταγωνισμού στο πλαίσιο της αγοράς εντός της οποίας εκτυλίσσονται καθημερινά πληθώρα συναλλαγών. Αντίστοιχα σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σκιαγράφηση τόσο του θεωρητικού πλαισίου σχετικά με το πλέγμα των κανόνων οι οποίοι μέσω της εφαρμογής τους διασφαλίζουν την ύπαρξη μιας υγειούς ανταγωνιστικής αγοράς αλλά και του οικονομικού πλαισίου που περιβάλλει μια έννοια πολύ - παραγοντική και πολυσήμαντη ως αυτή του ανταγωνισμού. Στην πρώτη ενότητα της παρούσης, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της έννοιας του όρου «ανταγωνισμού», ως αυτή εξελίχθηκε με το πέρας των ετών αλλά και η σημασία της έννοιας στο πλαίσιο του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και του αντικτύπου που γεννά σε βασικούς τομείς της κοινωνίας. Εν συνεχεία, αναφερόμενοι στις αποτυχίες που εμφανίζουν οι αγορές, χρησιμοποιώντας για τους σκοπούς της παρούσας το παράδειγμα της ύπαρξης μονοπωλιακής δύναμης, ως εκδοχή των αποτυχιών της αγοράς, προβαίνουμε στην ανάλυση των εννοιών της ρυθμιστικής πολιτικής καθώς και επιμέρους πρακτικών, που χρησιμοποιούνται από τους παρεμβαίνοντες – ρυθμιστές προκειμένου μέσω της εφαρμογής αυτών να επιτύχουν την μέγιστη δυνατή ευημερία για τους καταναλωτές. Ακολούθως, καταγράφονται οι βασικές αρχές της έννοιας της Πολιτικής Ανταγωνισμού, βασιζόμενοι για την καταγραφή αυτή κυρίως στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το Εθνικό, τα οποία συγκλίνουν. Αναφερόμαστε κατά βάση στο ισχύον θεσμοθετημένο πλαίσιο αναφορικά με τις εναρμονισμένες πρακτικές εκ μέρους των επιχειρήσεων, την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης αλλά και το παράδειγμα των κρατικών ενισχύσεων.
Competition issues are increasingly appearing and play an important role in the context of the economy. Purpose of every legislator and every regulator is to ensure the existence of competition in the context of the market in which a multitude of competition transactions occur. Accordingly, the purpose of this study is to outline both the theoretical framework concerning the network of rules which, through their implementation ensure the existence of a healthy and competitive market, but also the economic context surrounding a concept that is highly factual and multifaceted as that of competition. In the first section of this paper, the key points of the concept of "competition" are presented, as it has evolved over the years. Then, referring to the market failures, using for the purposes of this paper the example of the existence of a monopolistic power, we proceeded with the analysis of the concepts of regulatory policy and specific practices, used by the intervening regulators in order to achieve through their implementation, the maximum welfare for consumers. In the following section, the basic principles of the competition policy are listed, based for this paper, mainly on the current legislative framework, namely, the European Union legal framework and the national one, which converge. We refer mainly to the current institutional framework with regard to harmonized practices by undertakings, the abuse of the dominant position and the example of State aid.
Λέξη κλειδί :Μονοπώλιο
Ανταγωνισμός
Ρυθμιστική πολιτική
Πολιτική ανταγωνισμού
Monopoly
Competition
Regulatory policy
Competition policy
Διαθέσιμο από :2022-10-26 22:27:29
Ημερομηνία έκδοσης :12-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-26 22:27:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kritikou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf