ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Retail brand equity: η μελέτη περίπτωσης μιας πολυεθνικής εταιρίας στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Retail brand equity: case study of a multinational company in Greece
Δημιουργός :Βασιλόπουλος, Αριστείδης
Συντελεστής :Τσόγκας, Μάρκος-Μάριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καπερώνης, Σταύρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9790
Περίληψη :Για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό brand απαιτείται τόσο τέχνη, όσο και επιστήμη. Για την υλοποίηση αυτού, χρειάζεται απαιτητικός σχεδιασμός, αφοσίωση και δημιουργικότητα (Keller & Kotler, 2006). Τις τελευταίες δεκαετίες, η μάρκα απέκτησε διαστάσεις μέσω των οποίων δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα και η αξία της. Οι Brand Managers είναι αυτοί που καλούνται να αναδείξουν την αξία της επωνυμίας και να ερμηνεύσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μάρκας και καταναλωτή.Για τη μέτρηση της αξία της μάρκας έχουν προηγηθεί αμέτρητες έρευνες, καθεμία εστιάζοντας σε διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην παρακάτω διπλωματική εργασία, αξιοποιείται το μοντέλο του Aaker, δίνοντας έμφαση στις διαστάσεις της αξίας της μάρκας, ερευνώντας τη σχέση μάρκας-καταναλωτή και παράλληλα τη συσχέτιση αυτών των διαστάσεων.
Creating a strong brand requires both art and science. In order to realize this, demanding planning, dedication and creativity are needed (Keller & Kotler, 2006). In recent decades, the brand acquired dimensions through which its necessity and value were created. Brand Managers are the ones who are called to bring out the value of the brand and interpret the interaction between brand and consumer.Countless studies have been conducted to measure brand equity, each focusing on different approaches. In the following thesis, Aaker's model is utilized, emphasizing in the dimensions of brand value, investigating the brand-consumer relationship and at the same time the correlation of these dimensions.
Λέξη κλειδί :Αξία επωνυμίας
Συμπεριφορά καταναλωτή
Διακύμανση
Brand equity
Consumer behavior
Correlation
Inditex
Ημερομηνία :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :24-10-2022
Ημερομηνία αποδοχής :24-10-2022
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vasilopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf