ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The strategic alliances and their presentation in liner-shipping sector
Εναλλακτικός τίτλος :Οι στρατηγικές συμμαχίες και η παρουσίασή τους στη ναυτιλία τακτικών γραμμών
Δημιουργός :Τουλούπης, Ιωάννης
Συντελεστής :Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου-Βασιλική (Επιβλέπων καθηγητής)
Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Βασιλάκης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46p.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9757
Περίληψη :Η εν λόγω διπλωματική εργασία, εστιάζει στην περιγραφή των στρατηγικών συμμαχιών που δημιουργούνται μεταξύ των εταιρειών. Γίνεται αναφορά στις μορφές, στα χαρακτηριστικά, στα κίνητρα για τις εταιρίες ώστε να εισέλθουν σε μία συμμαχία καθώς και στις επιδράσεις των συμμαχιών αυτών στην οικονομία. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη και η περιγραφή τέτοιων στρατηγικών συμμαχιών στη ναυτιλία τακτικών γραμμών. Επιπροσθέτως, περιγράφεται συνοπτικά η αγορά της ναυτιλίας εν γένει, ώστε να κατανοηθεί στην πορεία, η παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών των στρατηγικών συμμαχιών στη ναυτιλία τακτικών γραμμών.
This essay is focused on the description of the strategic alliances that are created among the companies. Reference is made to the forms, characteristics, incentives for companies to enter an alliance, as well as to the effects of these alliances on the economy. The purpose of this essay is to highlight and describe such strategic alliances in liner shipping sector. In addition, the shipping market in general is briefly described, in order later to understand, the presentation of the characteristics and the functions of the strategic alliances in liner shipping.
Λέξη κλειδί :Στρατηγικές συμμαχίες
Ναυτιλία τακτικών γραμμών
Alliances
Liner shipping
Διαθέσιμο από :2022-10-18 21:47:14
Ημερομηνία έκδοσης :10/11/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-18 21:47:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Touloupis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf