ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Alternative asset classes and diversification benefits
Εναλλακτικός τίτλος :Οφέλη διαφοροποίησης και εναλλακτικές ομάδες περιουσιακών στοιχείων
Δημιουργός :Νικολακόπουλος, Λάμπρος
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Demos, Antonios (Εξεταστής)
Skouras, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9744
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο να κάνει μια εις βάθος παρουσίαση σχετικά με τα οφέλη διαφοροποίησης που μπορεί να έχουν εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων από τη συμπερίληψή τους σε ένα παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο (αποτελείται από μετοχές και ομόλογα). Έχοντας αυτό υπόψη, η διατριβή δομείται ως ακολούθως. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει τη θεωρητική πτυχή του θέματος συμπεριλαμβανομένου το τι είδη κινδύνων υπάρχουν που επηρεάζουν οικονομικές και άλλες δραστηριότητες, στατιστικές μεθόδους προκειμένου να μετρηθεί ο κίνδυνος και, τέλος, μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση των εναλλακτικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και την ύπαρξη ή όχι πλεονεκτημάτων διαφοροποίησης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η εμπειρική ανάλυση που έλαβε χώρα. Ειδικότερα, διακρίνεται σε δύο διαφορετικές αναλύσεις προκειμένου να εξεταστεί το εάν υπάρχουν οφέλη από διαφοροποίηση.
The present thesis has as a target to make an in-depth presentation about the diversification benefits that alternative asset classes may have from their inclusion on a traditional portfolio (consisted by stocks and bonds). Having that in mind, the thesis is split into separate but interconnected parts. The first one presents the theoretical aspect of the topic including what kinds of risk exist that affect financial and other activities, statistical methods in order to measure risk and lastly an extensive literature review of alternative asset classes and the existence of diversification benefits or not. The second part is the empirical analysis that was taken place. Moreover, is distinguished into two different analyses in order to examine the diversification benefits of asset classes like commodities, FX and real estate.
Λέξη κλειδί :Διαφοροποίηση
Χαρτοφυλάκια
Απόδοση
Κίνδυνος
Περιουσιακά στοιχεία
Diversification
Portfolios
Return
Risk
Assets
Διαθέσιμο από :2022-10-15 20:09:48
Ημερομηνία έκδοσης :14-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-15 20:09:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikolakopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf

Nikolakopoulos_2022.zip