ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Inflation in the US and the Euro area since the Covid-19 outbreak
Εναλλακτικός τίτλος :Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19
Δημιουργός :Μουζάκης, Γεράσιμος
Mouzakis, Gerasimos
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Katsimi, Margarita (Εξεταστής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9740
Περίληψη :Κύριος στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει και να συγκρίνει τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19. Προκειμένου να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα για τον πληθωρισμό και τις συνιστώσες του και για τις δύο οικονομίες. Η εξέλιξή του θα χωριστεί σε δύο φάσεις: Η πρώτη είναι από την αρχή της πανδημίας μέχρι το τέλος του 2020 και η δεύτερη από την αρχή του 2021 μέχρι το παρόν. Στην πρώτη φάση επικράτησαν οι αποπληθωριστικές πιέσεις, παρά την επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική που εφαρμόστηκε, καθώς η πτώση της συνολικής ζήτησης αντιστάθμισε τις διαταραχές της προσφοράς. Στη δεύτερη φάση ο πληθωρισμός κατέγραψε υψηλά πολλών ετών τόσο στις ΗΠΑ όσο και την Ευρωζώνη, καθώς οι τιμές επηρεάστηκαν κυρίως από τρεις παράγοντες: Την αυξημένη ζήτηση, διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας που αποδίδονται σε περιορισμούς που σχετίζονται με την πανδημία και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που επιδείνωσε την ενεργειακή κρίση. Η σημασία του φυσικού αερίου θα αναλυθεί διεξοδικά. Όπως θα συμπεράνουμε, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ είναι κυρίως πληθωρισμός ζήτησης, ενώ στην Ευρωζώνη είναι πληθωρισμός κόστους. Αναφορικά με το μέλλον, μέσω της εξέτασης πέντε παραγόντων, το συμπέρασμα είναι ότι ο υψηλός πληθωρισμός είναι πιθανό να διατηρηθεί.
The main purpose of this study is to examine and compare inflation in the US and the Euro area since the Covid-19 outbreak. To do this, data on inflation and its components for both economies will be used. Its evolution will be split into two phases: The first phase is from the beginning of the pandemic to the end of 2020 and the second phase is from the beginning of 2021 to the present. In the first phase deflationary pressures prevailed, despite the expansionary fiscal and monetary policy implemented, as the fall in aggregate demand offset supply-side disruptions. In the second phase inflation reached multi-year highs in both the US and the Euro area, as prices were mainly affected by three factors: Rising demand, supply chain disruptions attributed to Covid-19 restrictions and the Russian invasion of Ukraine which exacerbated the energy crisis. The key role of natural gas will be analyzed in depth. As will be concluded, inflation in the US is mainly demand-pull inflation, while in the Euro area it is cost-push inflation. Regarding the future, by examining five factors the conclusion is that high inflation is likely to remain.
Λέξη κλειδί :Πληθωρισμός
ΗΠΑ
Ευρωζώνη
Κορωνοϊός
Inflation
USA
Euro area
Covid-19
Διαθέσιμο από :2022-10-14 16:24:30
Ημερομηνία έκδοσης :13-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-14 16:24:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mouzakis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf