ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of trust in the EU economic growth, through microenterprises
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της εμπιστοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ μέσω των μικροεπιχειρήσεων
Δημιουργός :Καλογερά, Αικατερίνη
Kalogera, Aikaterini
Συντελεστής :Livada, Alexandra (Επιβλέπων καθηγητής)
Psarakis, Stelios (Εξεταστής)
Kyriakidis, Epaminondas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9728
Περίληψη :Αυτή η εργασία εξετάζει την επίδραση της εμπιστοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ μέσω των μικροεπιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αρχικά δείχνει πώς οι μικροεπιχειρήσεις επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και στη συνέχεια διερευνά, ως μεταβλητές σε ένα μοντέλο που εξαρτάται από το ποσοστό του αριθμού των μικροεπιχειρήσεων στο συνολικό αριθμό των ΜΜΕ, δεδομένα για διάφορους τύπους εμπιστοσύνης και σχετικούς δείκτες (π.χ. συμμετοχή του πολίτη στα κοινά), για να ανακαλύψει οποαδήποτε πιθανή επίδραση. Αφού αποδειχθεί η χαμηλή παραγωγικότητα των μικροεπιχειρήσεων σε σύγκριση με όλες τις άλλες επιχειρήσεις της ΕΕ, παρουσιάζονται ορισμένες διερευνητικές τεχνικές για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα και την παραγωγή διαφορετικών μοντέλων, προκειμένου να βρεθεί αυτό που εξηγεί τα δεδομένα με τον καλύτερο τρόπο. Η εργασία καταλήγει σε ένα επαρκές μοντέλο από το οποίο προκύπτουν 4 στατιστικά σημαντικές μεταβλητές όπου και οι 4 από αυτές αντιπροσωπεύουν τύπους θεσμικής εμπιστοσύνης.Ενσωματώνοντας στοιχεία από πολλές προηγούμενες μελέτες σχετικά με την αναμφισβήτητη επίδραση της εμπιστοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη, αποδεικνύουμε ότι ένα μέσο, μέσω του οποίου αυτό το αποτέλεσμα πραγματοποιείται πρακτικά, είναι το είδος της επιχείρησης που ονομάζεται μικροεπιχείρηση. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι η θεσμική εμπιστοσύνη είναι το είδος της εμπιστοσύνης που παράγει το αποτέλεσμα. Ολοκληρώνουμε με μια συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων μας, μερικές προτάσεις για περαιτέρω μελέτες σχετικά με το θέμα και μια αναφορά στον απώτερο στόχο αυτής και παρόμοιων μελετών: αλλαγή των επιλογών τόσο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και από τους πολίτες προς τη δημιουργία μιας πολύ κερδοφόρας σχέσης εμπιστοσύνης.
This paper examines the effect of trust in EU economic growth through microenterprises. Specifically, it initially shows how microenterprises affect EU economic growth and then investigates, as variables to a model whose dependent is the percentage of the number of microenterprises in the total number of SMEs, data for several types of trust and related indicators (e.g. civil engagement), to discover any possible effect. After showing the low productivity of microenterprises compared to all other EU enterprises, it displays some exploratory techniques to gain information on the data and the production of different models in order to find the one that explains the data in the best way. Our work results in an adequate model from which 4 statistically significant emerge and all 4 represent types of institutional trust.Incorporating evidence from many previous studies on the undeniable effect of trust on economic growth, we prove that a means through which this effect is applied in practice is the type of enterprise called the microenterprise. Furthermore, we detect that institutional trust is the kind of trust that produces the effect. We conclude with a summary presentation of our finding, some suggestions for further studies on the subject and a reference on the ultimate goal of this and similar studies: a change of choices by both policy makers and citizens towards the creation of a very profitable trusting relationship.
Λέξη κλειδί :Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Εμπιστοσύνη
Μικροεπιχειρήσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Οικονομική ανάπτυξη
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Trust
Microenterprises
European Union (EU)
Economic growth
Διαθέσιμο από :2022-10-11 20:33:48
Ημερομηνία έκδοσης :31-08-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-11 20:33:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalogera_2022.pdf

Τύπος: application/pdf