ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Xρήση της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και στάσεις του καταναλωτή στον κλάδο ομορφιάς
Εναλλακτικός τίτλος :Application of augmented reality (AR) and customer attitudes in the beauty industry
Δημιουργός :Κατσαϊδώνη, Eλισάβετ
Συντελεστής :Σκαρμέας, Διονύσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Πάρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9688
Περίληψη :Οι τεχνολογικές εξελίξεις εισάγουν συνεχώς καινοτόμα εργαλεία στον κόσμο του μάρκετινγκ, με πρωταγωνιστή την επαυξημένη πραγματικότητα (ΑR). Η χρήση ΑR εφαρμογών, αποδεικνύεται ότι έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην συμπεριφορά του καταναλωτή, ειδικότερα οι εφαρμογές εικονικής δοκιμής (Virtual Try On) οι οποίες επιτρέπουν τη δοκιμή προϊόντων σε διαδικτυακό περιβάλλον. Ο κλάδος της ομορφιάς, είναι ένας από τους πρώτους που υιοθέτησε εφαρμογές εικονικής δοκιμής στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο .Εντούτοις, οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την επίδραση της εικονικής δοκιμής στη συμπεριφορά του καταναλωτή δεν είναι επαρκείς. Η παρούσα διπλωματική, ερευνά μία εφαρμογή εικονικής δοκιμής της L’Oréal Paris (Make up Virtual Try-On) και την επιρροή που έχει στις στάσεις του καταναλωτή.Στο πλαίσιο της έρευνας, αρχικά μελετήθηκαν επιστημονικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο ίδιο πεδίο και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα. Μέσω του ερωτηματολογίου, εκατόν πενήντα δύο καταναλωτές μοιράστηκαν την εμπειρία τους σε σχέση με την εφαρμογή εικονικής δοκιμής.Πρωτίστως, μελετήθηκε η σημασία του σχεδιασμού και του ελέγχου της εφαρμογής στην αντίληψη του καταναλωτή μέσω των μεταβλητών της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας και ευχαρίστησης. Μετέπειτα, επιβεβαιώθηκαν οι θετικές συσχετίσεις μεταξύ της στάσης ως προς την εφαρμογή και τη μάρκα, με την πρόθεση για χρήση της εφαρμογής και για e-WOM.Ολοκληρώνοντας, η εφαρμογή της εικονικής δοκιμής αποδεικνύεται ότι έχει πολλές δυνατότητες , ικανοποιώντας και δημιουργώντας θετική στάση στους καταναλωτές. Βάση των ευρημάτων, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα και εφαρμογές.
Technological advancements are constantly introducing innovative tools to the world of marketing, with augmented reality (AR) as the leading technology. The use of AR applications is proven to have impressive results on consumer behavior, especially Virtual Try On applications that allow product testing in an online environment. The beauty industry is one of the first to adopt virtual try-on applications in e-retail. However, the research that has been conducted on the effect of virtual try-on on consumer behavior is insufficient. This dissertation examines a L'Oréal Paris virtual test application (Make up Virtual Try-On) and the influence it has on consumer attitudes.As part of the study, initially, the scientific researches that have been conducted in the same field were analyzed and then a quantitative research was carried out. Through a questionnaire, one hundred and fifty-two consumers shared their experience with the virtual test application. Initially, through the variables of perceived usefulness and pleasure the importance of application design and control in consumer perception was studied. Subsequently, the positive associations between app and brand attitude, intention to use the app, and e-WOM were confirmed. In conclusion, the application of virtual testing proved to have many potentials, satisfying, and creating a positive attitude among consumers. Based on the findings, there is much interest for further research and applications.
Λέξη κλειδί :Επαυξημένη πραγματικότητα
Εικονική δοκιμή
Συμπεριφορά καταναλωτή
Αντιλαμβανόμενη ευχαρίστηση
Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
Augmented reality
Virtual try-on
Consumer behavior
Perceived enjoyment
Perceived usefulness
Διαθέσιμο από :2022-10-10 20:02:39
Ημερομηνία έκδοσης :09/30/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-10 20:02:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsaidoni_2022.pdf

Τύπος: application/pdf