ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Reassessing market anomalies
Εναλλακτικός τίτλος :Επανεκτίμηση των ανωμαλιών της αγοράς
Δημιουργός :Κοκιούση, Μαρία-Βασιλική
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9684
Περίληψη :Πολλά μοντέλα παραγόντων έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας να συλλάβουν τις αναμενόμενες αποδόσεις. Αν και ως επί το πλείστον αποτυγχάνουν να το κάνουν τελικά, συνήθως χρησιμεύουν ως βελτίωση του προκατόχου-μοντέλου τους. Σε αυτή τη μελέτη, διερευνώντας τρία μοντέλα παραγόντων (Fama-French 5 Factor Model, Stambaugh-Yuan M4 4 Factor Model and Hou, Xue & Zhang Q-Factor Model) μαζί με 13 ανωμαλίες της αγοράς, εξετάζουμε ποιοι παράγοντες από τα προαναφερθέντα μοντέλα παραγόντων εξηγούν μέρος των μη φυσιολογικών αποδόσεων για κάθε ανωμαλία. Προσπαθούμε επίσης να απαντήσουμε, για καθένα από τα προαναφερθέντα μοντέλα παραγόντων, ποια ανωμαλία βελτιώνει την απόδοση κάθε χαρτοφυλακίου Βέλτιστων Παραγόντων Μέσου-Διακύμανσης τα τελευταία πέντε χρόνια του δείγματος. Τα ευρήματά μας έδειξαν ότι οι περισσότεροι παράγοντες των μοντέλων FF5 και q4 μπορούν εν μέρει να εξηγήσουν τις μη φυσιολογικές αποδόσεις για τις περισσότερες ανωμαλίες της αγοράς, ενώ μόνο για δύο από αυτές («O-Score» και «Quality minus Junk») οι μη φυσιολογικές αποδόσεις τους εν μέρει εξηγούνται από όλα τα μοντέλα παραγόντων.
Several factor models have been developed through the years, trying to capture expected returns. Although they mostly fail to do so ultimately, they usually serve as an enhancement to their predecessor model. In this study, investigating three factor models (Fama-French 5 Factor Model, Stambaugh-Yuan M4 4 Factor Model and Hou, Xue & Zhang Q-Factor Model) along with 13 market anomalies, we examine which factors of the aforementioned factor models explain part of the abnormal returns for each anomaly. We also try to answer, for each of the aforementioned factor models, which anomaly improves the performance of each Mean-Variance Optimal Factor Portfolio the last five years of the sample. Our findings demonstrated that the most factors of the FF5 and q4 Factor Models can partially explain the abnormal returns for most market anomalies, while only for two of those (“O-Score” and “Quality minus Junk”) their abnormal returns can be partially explained by all factor models.
Λέξη κλειδί :Μοντέλα παραγόντων
Ανωμαλίες αγοράς
Ελαχιστοποίση
Διακύμανση
Factor models
Market anomalies
Minimazing variance
Ημερομηνία :05-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :06-10-2022
Ημερομηνία αποδοχής :06-10-2022
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kokiousi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf