ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Trends in valuing insurance companies: a UK insurance industry overview
Εναλλακτικός τίτλος :Τάσεις στην αποτίμηση ασφαλιστικών εταιριών: επισκόπηση της ασφαλιστικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου
Δημιουργός :Κασελίμη, Παναγιώτα
Kaselimi, Panagiota
Συντελεστής :Demirakos, Efthimios (Επιβλέπων καθηγητής)
Siougle, Georgia (Εξεταστής)
Karampinis, Nikolaos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9679
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετάμε εάν η τιμή στόχος των επενδυτικών οίκων επηρεάζεται από τα κυρίαρχα μοντέλα αποτίμησης στον ασφαλιστικό κλάδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Διεξάγουμε ανάλυση των εκθέσεων που δημοσιεύουν οι επενδυτικοί οίκοι, ώστε να συμπεράνουμε ποιο μοντέλο αποτίμησης είναι το πιο διαδεδομένο στην ασφαλιστική αγορά και εφαρμόζουμε ποικίλα στατιστικά μέτρα προκειμένου να μετρήσουμε ποιο μοντέλο είναι το πιο ακριβές. Παράλληλα, συγκρίνουμε τις εκτιμήσεις των επενδυτικών οίκων και καταγράφουμε ποιοι είναι πιο ακριβείς στις προβλέψεις τους.
In this master thesis, we study if the target price set by brokerage houses is affected by the dominant valuation models in the UK insurance industry. We conduct a comprehensive content analysis of the brokerage houses' research reports, so as to conclude which valuation model is the dominant in the insurance indusrty and we apply various metrics in order to measure the accuracy of each model. In the same time we compare the target prices of the brokerage houses as to assess which is the most accurate in their predictions.
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστική αγορά
Μοντέλα αποτίμησης
Επενδυτικοί οίκοι
Ηνωμένο Βασίλειο
Insurance industry
Valuation models
Brokerage houses
United Kingdom
Διαθέσιμο από :2022-10-06 00:30:05
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-06 00:30:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kaselimi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf