ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Implementation of static analysis data structures for the JavaScript language
Εναλλακτικός τίτλος :Υλοποίηση δομών δεδομένων στατικής ανάλυσης για τη γλώσσα JavaScript
Δημιουργός :Κρικοριάν, Αρμάν
Συντελεστής :Zafeiris,Vasileios (Επιβλέπων καθηγητής)
Diamantidis, Nikolaos (Εξεταστής)
Athens School of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9664
Περίληψη :Απώτερος στόχος της διατριβής είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση της στατικής ανάλυσης κώδικα ως εργαλείου στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Η στατική ανάλυση κώδικα χρησιμοποιείται κυρίως για να υποδείξει λανθασμένες πρακτικές, λάθη και τρωτά σημεία στο λογισμικό. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς και της λειτουργικότητας ενός κώδικα αποκαλύπτοντας τις εξαρτήσεις ροής ελέγχου και δεδομένων. Αυτή η διατριβή προτείνει ένα εργαλείο, το οποίο έχει αναπτυχθεί για τους σκοπούς της παρούσας διπλωματικής εργασίας, το οποίο είναι σε θέση να παράγει έναν γράφο (Program Dependence Graph) από μια συνάρτηση γραμμένη σε γλώσσα JavaScript. Ο γράφος αυτός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εργαλείων, όπως για παράδειγμα εργαλεία «τεμαχισμού» κώδικα, που χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με τις εξαρτήσεις ροής ελέγχου ή τις εξαρτήσεις δεδομένων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κομμάτι κώδικα.
The ultimate goal of the dissertation is to present and assess static code analysis as a tool in the software development procedure. Static code analysis is used mainly to indicate malpractices, errors and vulnerabilities in software. Moreover, it can be used to determine behavior and functionality of a code by revealing its control and data dependencies. This dissertation proposes a tool, which is developed for the purposes of this thesis, that is able to produce a Program Dependency Graph from a given function in JavaScript, which can be a very important part of tools that need input about control or data dependencies, such as slicing tools.
Λέξη κλειδί :Στατική ανάλυση
Ανάπτυξη λογισμικού
Γράφος
Static analysis
Software development
Graph
Διαθέσιμο από :2022-09-30 14:19:11
Ημερομηνία έκδοσης :28-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-09-30 14:19:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Krikorian_2022.pdf

Τύπος: application/pdf