ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Study on the economic effects of anti-dumping: a case study of the EU’s anti-dumping against China’s photovoltaic products
Δημιουργός :Hou, Xinyan
Συντελεστής :Hatzipanayotou, Panos (Επιβλέπων καθηγητής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Milliou, Chrysovalantou (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9654
Περίληψη :As a legal trade remedy to protect home industry approved by WTO, anti-dumping has been frequently applied in international trade. The anti-dumping case against China’s photovoltaic products by the EU in 2012 has become one of the biggest trade disputes between the two sides so far for the huge amount of money it involves and its wide influence. The paper first analyzes and sums up the economic effects of anti-dumping on exporters and importers comprehensively from the perspectives of trade, enterprise and country with relevant international trade theories. After that, by empirically analyzing the significance degrees of the above economic effects in the photovoltaic anti-dumping case on the basis of the relevant data and facts, the paper draws a conclusion that trade disruption effect, trade deflection effect and trade depression effect caused by anti-dumping, destructive and creative effects at enterprise level, output and employment effects, correlative effect among industries, responsive and retaliatory anti-dumping at national level are all significant in the specific case. Additionally, trade disruption effect influences the EU far greater than trade diversion effect, and anti-dumping can only provide limited protection for local import substitution industries.
Ως ένα νόμιμο εμπορικό μέσο που έχει εγκριθεί από τον ΠΟΕ να προστατέψει εγχώριες βιομηχανίες, το αντι-ντάμπινγκ έχει εφαρμοστεί συχνά στο διεθνές εμπόριο. Το αντι-ντάμπινγκ κατά των κινέζικων φωτοβολταϊκών προϊόντων που εφεσιβλήθηκε από την ΕΕ το 2012 έχει γίνει μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών μέχρι στιγμής λόγω του τεράστιου χρηματικού ποσού που εμπλέκεται και της ευρείας επιρροής του συμβάντος. Η εργασία πρώτα αναλύει και συνοψίζει τις οικονομικές επιπτώσεις του αντι-ντάμπινγκ στις εξαγωγικές χώρες και στις εισαγωγικές χώρες αντίστοιχα από την γωνία του εμπορίου, των επιχειρήσεων και των χωρών με σχετικές θεωρίες του διεθνούς εμπορίου. Στη συνέχεια, αναλύοντας εμπειρικά τους βαθμούς σημαντικότητας των παραπάνω οικονομικών επιπτώσεων στο συγκεκριμένο αντι-ντάμπινγκ συμβάν με βάση τα σχετικά δεδομένα και γεγονότα, η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το αποτέλεσμα διατάραξης εμπορίου, το αποτέλεσμα εκτροπής εξαγόμενου εμπορίου και το αποτέλεσμα ύφεσης εμπορίου που προκαλούνται από το αντι-ντάμπινγκ, οι επιπτώσεις της καταστροφής και της δημιουργίας σε επιχειρηματικό επίπεδο, οι επιπτώσεις σε παραγωγή και απασχόληση, η συσχετική επίπτωση αναμεταξύ των βιομηχανιών, το ανταποκρινόμενο και το εκδικητικό αντι-ντάμπινγκ σε εθνικό επίπεδο είναι όλα σημαντικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον, η επίπτωση αναστάτωσης εμπορίου επηρεάζει την ΕΕ πολύ περισσότερο από το αποτέλεσμα εκτροπής εισαγόμενου εμπορίου, και το αντι-ντάμπινγκ μπορεί να προσφέρει μόνο περιορισμένη προστασία στις τοπικές βιομηχανίες της υποκατάστασης εισαγωγών.
Λέξη κλειδί :Anti-dumping
Economic effects
Photovoltaic products
Διαθέσιμο από :2022-09-27 19:36:48
Ημερομηνία έκδοσης :27-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-09-27 19:36:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Hou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf