ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Real Earnings Management: μελέτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Δημιουργός :Λιόντος, Μάριος
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης του φαινομένου της διαχείρισης των κερδών, που είναι από τα πλέον ενδιαφέροντα θέματα τα τελευταία χρόνια. Αφού εξετάσαμε για ενδείξεις διαχείρισης κερδών γενικά με την μέθοδο των Burgtahler & Dichev (1997), στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην διαχείριση κερδών με πραγματικές δραστηριότητες (real earnings management) και εξετάσαμε κατά πόσο οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο την χρησιμοποιούν για να χειραγωγήσουν τα αποτελέσματά τους. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος είναι η θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου της διαχείρισης κερδών και το δεύτερο μέρος αφορά την εμπειρική έρευνα. Το πρώτο μέρος αποτελεί την θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου , καθώς γίνεται μια σε βάθος ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας , και αποτελείται από δύο κεφάλαια όπου στο πρώτο περιγράφεται το αντικείμενο της λογιστικής και η έννοια της δημιουργικής λογιστικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της διαχείρισης κερδών και αναφέρονται οι κατηγορίες, οι συνέπειες, οι τεχνικές, τα κίνητρα, οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μεθόδων του earnings management και η αντίδραση της αγοράς σχετικά με αυτό το φαινόμενο. Το δεύτερο μέρος αποτελεί την εμπειρική έρευνα και εστιάζει στην διερεύνηση της ύπαρξης διαχείρισης κερδών με πραγματικά μέσα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αποτελείται από το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, όπου στο τρίτο εξετάζονται τα πλήρη οικονομικά στοιχεία των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α για την περίοδο από το 2000 έως το 2010 με σκοπό την διερεύνηση χειραγώγησης κερδών αρχικά με την μέθοδο των Burgstahler & Dichev και στην συνέχεια με την μέθοδο της S. Roychowdhury για τον εντοπισμό χειραγώγησης μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εμπειρικής ανάλυσης που προηγήθηκε . Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις χειραγώγησης κερδών στο Ελληνικό χρηματιστήριο, τόσο με την μέθοδο των Burgstahler & Dichev όσο και με τις παλινδρομήσεις της S. Roychowdhury.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση κερδών μέσω των δραστηριοτήτων
Χειραγώγηση κερδών
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.)
Earnings management
Real earnings management
Athens stock exchange
Ημερομηνία :31-10-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Liontos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf