ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Women and leadership
Εναλλακτικός τίτλος :Γυναίκες και ηγεσία
Δημιουργός :Agiasmenou, Aikaterini
Αγιασμένου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Salavou, Helen (Επιβλέπων καθηγητής)
Painesis, Grigorios (Εξεταστής)
Kokkinaki, Flora (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9585
Περίληψη :The general purpose of this research is to determine whether or not the gender of the leader influences the leadership style that follows, while the individual objectives are to identify any existing differences in the leadership style of the two sexes, as well as their importance. For this purpose, a quantitative survey was conducted on a sample of 92 employees in the private sector in Greece. Data collection was performed using the Multifactor Leadership Scale and the Job Satisfaction scale. The results of the research showed that women and men supervisors exercise equally transformational and transactional leadership in the workplace. Furthermore, result shows that women leaders are just as effective in adopting effective forms of leadership. Finally, it was confirmed that women leaders are just as capable as men in securing a satisfied workforce. In conclusion, in modern times it is concluded that leaders should be evaluated according to their abilities and not according to their gender.
Ο γενικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι να προσδιορίσει εάν το φύλο του ηγέτη επηρεάζει ή όχι το στυλ ηγεσίας που ακολουθεί, ενώ επιμέρους στόχοι είναι να εντοπιστούν τυχόν διαφορές στο στυλ ηγεσίας των δύο φύλων, καθώς και η σημασία τους. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 92 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της κλίμακας ηγεσίας πολλαπλών παραγόντων και της κλίμακας εργασιακής ικανοποίησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες υπεύθυνοι ασκούν εξίσου μετασχηματιστική και συναλλακτική ηγεσία στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γυναίκες ηγέτες είναι εξίσου αποτελεσματικές στην υιοθέτηση αποτελεσματικών μορφών ηγεσίας. Τέλος, επιβεβαιώθηκε ότι οι γυναίκες ηγέτες είναι εξίσου ικανές με τους άνδρες στην εξασφάλιση ενός ικανοποιημένου εργατικού δυναμικού. Εν κατακλείδι, στη σύγχρονη εποχή συμπεραίνουμε ότι οι ηγέτες πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τις ικανότητες τους και όχι με βάση το φύλο τους.
Λέξη κλειδί :Ηγεσία
Γυναίκες
Φύλο
Mετασχηματιστική ηγεσία
Συναλλακτική ηγεσία
Leadership
Women
Gender
Transformational leadership
Transactional leadership
Διαθέσιμο από :2022-07-17 20:23:30
Ημερομηνία έκδοσης :06/20/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-17 20:23:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Agiasmenou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf