ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η απόδοση του ψηφιακού μάρκετινγκ και η αποτελεσματικότερη κατανομή προϋπολογισμού
Δημιουργός :Παπανικολάου, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Κορφιάτης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9583
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάλυση και η δημιουργία ενός μοντέλου απόδοσης στο ψηφιακό μάρκετινγκ με στόχο την αποτελεσματικότερη κατανομή του προϋπολογισμού σε διαφημιστικές δαπάνες και, μετέπειτα, την αύξηση των πωλήσεων και τις αναγνωρισιμότητας της εταιρείας.Συγκεκριμένα, έγινε μία βασική ανάλυση των εννοιών στο ψηφιακό μάρκετινγκ, ώστε να δοθεί μια ολιστική εικόνα του πως λειτουργεί το ψηφιακό μάρκετινγκ ως οργανισμός και πως εν τέλει εκτιμάται η απόδοσή του. Για την κατανόηση της διαδικασίας αξιολόγησης του ψηφιακού μάρκετινγκ, έγινε μία παρουσίαση των μοντέλων απόδοσης στην πλατφόρμα του εργαλείου Google Analytics, όπου αναφέρεται περιεκτικά στο τι είναι και με ποιον τρόπο λειτουργούν. Μέσω της αξιοποίησης βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και των ερευνών που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, αφού περιγράφεται ένα ζήτημα που ακόμα και τώρα βρίσκεται υπό διερεύνηση, παρουσιάζεται το πως λειτουργούν όλα τα παραπάνω στο χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της εμπειρίας χρήστη. Σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφική έρευνα, περιγράφεται η κατασκευή ενός μοντέλου απόδοσης που δημιουργήθηκε με βάση τον αλγόριθμο των αλυσίδων Markov, αλλά και τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση εστιασμένη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με τη χρήση δεδομένων ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για την απόδοση της στρατηγικής του ψηφιακού μάρκετινγκ που ακολουθούσε η αναφερόμενη επιχείρηση.
The purpose of the dissertation was to analyze and create an attribution model in digital marketing in order to allocate the budget to advertising costs more efficiently and, subsequently, increase sales and brand recognition.Specifically, a basic analysis of the concepts in digital marketing was made, in order to give a holistic picture of how digital marketing works as a living organization and how its performance is ultimately evaluated. To understand the process of evaluating digital marketing, a presentation of the attribution models was made on the platform of the Google Analytics tool, where it is comprehensively mentioned what they are and how they work.Through the use of bibliographic research and research that is still ongoing, after describing an issue that is still under investigation, it is presented how all the above co-existin the field of digital marketing, e-commerce and user experience. In conjunction with the literature review, the construction of an attribution model based on the Markov chainsalgorithm is described, as well as the use of the Python programming language and Tableau Data Visualization software. An e-commerce-focused analysis was performed, using data from an online store, with the aim of drawing conclusions about the performance of the digital marketing strategy followed by the mentioned company.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακό μάρκετινγκ
Απόδοση
Διαδρομή μετατροπής
Digital marketing
Digital marketing attribution
Purchase path
User
Google analytics
Διαθέσιμο από :2022-07-15 19:06:30
Ημερομηνία έκδοσης :07/14/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-15 19:06:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papanikolaou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf