ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη επιδράσεων Covid-19 στη συμπεριφορά του καταναλωτή: παρούσα κατάσταση και τάσεις
Εναλλακτικός τίτλος :Study of effects by Covid-19 on consumer behavior: present status and trends
Δημιουργός :Πογιατζής, Χρυσόστομος
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλούδη, Νάνσυ (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9581
Περίληψη :Λόγω του περιορισμού στις μετακινήσεις των πολιτών και του κλεισίματος πολλών φυσικών καταστημάτων, οι καταναλωτές αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στη νέα αυτή πραγματικότητα, αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές του συνήθειες. Οι μακροπρόθεσμες μεταβολές που ενδεχομένως να παρατηρηθούν ση καταναλωτική συμπεριφορά εξαιτίας της πανδημίας είναι ακόμη άγνωστες. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είχε ως στόχο να διερευνήσει τις σημαντικότερες αλλαγές που προκλήθηκαν στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ούτως ώστε να καταλήξει σε κάποιες επιχειρηματικές προτάσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις αλλαγές αυτές.Μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, αναλύονται κάποιες βασικές έννοιες της καταναλωτικής συμπεριφοράς και παρουσιάζονται οι κυριότερες επιπτώσεις και αλλαγές που επέφερε η πανδημία στη συμπεριφορά των καταναλωτών αλλά και στη λειτουργία των Ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης λόγω της απότομης αύξησης των διαδικτυακών αγορών, παρουσιάζεται η σημαντικότητα και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση, μέσα από την υιοθέτηση μιας Omni-Channel στρατηγικής. Από την μελέτη των παραπάνω θεμάτων, προέκυψαν και τα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία αποσκοπούσε να απαντήσει η εν λόγω διπλωματική έρευνα.Μέσω ερωτηματολόγιου διεξήχθη μια έρευνα αγοράς, η οποία είχε ως στόχο να εντοπιστούν με ακρίβεια οι νέες συνήθειες και ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Εξετάστηκε επίσης και η στάση των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές, οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αυξήθηκαν ραγδαία και αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ατόμων. Συμπληρώθηκαν 194 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και από την ανάλυση των ευρημάτων που κατεγράφησαν, προέκυψε πως η πανδημία αποτέλεσε ένας από τους σημαντικότερους λόγους που αυξήθηκαν ραγδαία οι ηλεκτρονικές αγορές και η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο από καταναλωτές όσο και από επιχειρήσεις. Παρατηρήθηκε επίσης ότι κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι καταναλωτές συμπεριφέρονταν λιγότερο παρορμητικά κατά τη διάρκεια που πραγματοποιούσαν αγορές, εξαιτίας της κακής ψυχολογίας και των οικονομικών προβλημάτων που τους προκάλεσε η πανδημία. Τέλος, λόγω των νέων συνηθειών που αναγκαστικά υιοθέτησαν αρκετοί καταναλωτές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πολλοί εξ’ αυτών, έχουν εφεύρει διάφορους τρόπους για να υποκαταστήσουν κάποιες υπηρεσίες, τις οποίες δεν μπορούσαν να καταναλώσουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
The Covid-19 pandemic has changed radically the lifestyle and the consumer behavior of many people worldwide. Due to the lockdown and the closure of many physical stores, consumers were forced to adapt to this new reality, by changing their daily habits. The long-term changes that may be observed consumer behavior due to the coronavirus are still unknown. This postgraduate thesis was intended to explore the issues that the pandemic caused to the consumer behavior of many people, in order to reach some business proposals that would respond to these changes.Through the bibliographic overview, we analyzed some basic concepts of consumer behavior and then we discussed the main effects that pandemic caused to the consumers and to the Greek businesses. We also presented the benefits that a business can gain by adopting an Omni-Channel strategy. The research questions that the presented diplomatic research was intended to answer, arose from the study of the above issues.A questionnaire was carried out a market research that aimed to accurately identify the new habits and needs of the consumers. We also analyzed the consumer attitude towards e-commerce and electronic markets. For this research were completed 194 questionnaires and the analysis of the findings, showed that the use of e-commerce by both businesses and consumers increased rapidly the last two years because of the pandemic Covid-19. It was also observed that at this time, consumers behaved less impulsively while shopping because of the bad psychology and the financial problems that caused by the disease. Finally, due to the new habits that they have adopted by many consumers, we concluded that many of them have invented various ways to substitute some services that they couldn’t consume during the two lockdowns.
Λέξη κλειδί :Πανδημία
Καταναλωτική συμπεριφορά
Ηλεκτρονικές αγορές
Covid-19
Consumer behavior
E-commerece
Διαθέσιμο από :2022-07-14 21:17:40
Ημερομηνία έκδοσης :07/14/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-14 21:17:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pogiatzis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf