ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες επιρροής της δέσμευσης των εργαζομένων σε δημόσιους οργανισμούς
Εναλλακτικός τίτλος :Factors influencing the commitment of employees in public organizations
Δημιουργός :Λιατάκης, Βαρδής
Συντελεστής :Βουδούρη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιούκας, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Δεληγιάννη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9580
Περίληψη :Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων σε Δημόσιους Οργανισμούς. Για τη διεξαγωγή της έρευνας συλλέχθηκε δείγμα από 106 εργαζόμενους, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το προτεινόμενο μοντέλο με εξαρτημένη μεταβλητή την οργανωσιακή δέσμευση, περιλάμβανε ως ανεξάρτητες μεταβλητές, παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης, τα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας καθώς και τα κίνητρα και τη προσωπικότητα των εργαζομένων. Η εργασιακή ικανοποίηση διερευνήθηκε υπό το πρίσμα των αμοιβών, των ευκαιριών για προαγωγή, της σχέσης με τον προϊστάμενο και της σχέσης με τους συναδέλφους, η μετασχηματιστική ηγεσία μέσα από τα κύρια χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη και τα στοιχεία προσωπικότητας υπό την οπτική των εσωτερικών κινήτρων και του τύπου προσωπικότητας. Ο ερευνητικός σχεδιασμός βασίστηκε σε θεωρητικές προτάσεις έπειτα από προσαρμογή για εξατομίκευση στις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Oι μεταβλητές βρέθηκε ότι επηρεάζουν συνολικά κατά 59% την οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων. Σε επίπεδο υψηλής στατιστικής σημαντικότητας (p=0,001), το μοντέλο ανέδειξε τον παράγοντα «ικανοποίηση από αμοιβές-προαγωγές-αυξήσεις». Επίσης με στατιστική σημαντικότητα αναδείχτηκε η μεταβλητή (p= 0,01) η «ικανοποίηση από το συναδελφικό κλίμα». Επιπρόσθετα σε σπουδαιότητα παράγοντες ήταν τα ενδογενή κίνητρα, τα χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας (p=0,05) και η προσωπικότητα των εργαζομένων (p=0,05). ενώ οι συνθήκες εργασίας καθώς κανένα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν ήταν ικανό να συμβάλει στην πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής. Συμπερασματικά, τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, είναι τα επίπεδα αμοιβών στους δημοσίους οργανισμούς καθώς και το κλίμα συνεργασίας με τους συναδέλφους. Πέντε χαρακτηριστικά προσωπικότητας, σχετίζονται με μεγαλύτερη δέσμευση στον οργανισμό από πλευράς εργαζομένων: η ανοιχτότητα σε εμπειρίες, η έφεση για αποτελεσματική οργάνωση, η συνεργατικότητα, η ενεργητικότητα - κοινωνικότητα και η αίσθηση της ασφάλειας. Από πλευράς ηγεσίας, η επιλογή στελεχών με μετασχηματιστικά χαρακτηριστικά συστήνεται έντονα όταν αναζητάται η αύξηση των επιπέδων δέσμευσης του προσωπικού.
The aim of this study was to investigate the factors that affect the organizational commitment of employees in Public Organizations. A sample of a total of 106 employees was collected through an electronic questionnaire. The proposed model with organizational commitment as a dependent variable, included as independent variables job satisfaction factors, the characteristics of transformational leadership as well as motivation and personality. Job satisfaction was explored in the light of pay, promotion opportunities, relationship with boss, relationship with colleagues, transformational leadership through the main characteristics of the transformational leader and personality elements from the perspective of internal motivation and personality type. The research design was based on theoretical propositions after adaptation for personalization to the needs of the present research. The variables were found to affect a total of 59% of the organizational commitment of employees. At a level of high statistical significance (p = 0.001), the model highlighted the factor "satisfaction with rewards-promotions-increases". Also, statistically significant was the variable (p = 0.01) "satisfaction from the peer climate". In addition to important factors were the endogenous motivations, the characteristics of transformational leadership (p = 0.05) and the personality of the employees (p = 0.05). while none of the demographic characteristics were able to contribute to the prediction of the dependent variable. In conclusion, the most important factors to consider are the levels of remuneration in public bodies. As well as the climate of cooperation with colleagues. Five personality traits are associated with greater commitment to the organization on the part of employees, openness to experiences, the appeal for effective organization, collaboration, energy - sociability and a sense of security, while on the part of leadership, the selection of executives with transformative characteristics is recommended strongly when seeking to increase staff engagement levels.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή δέσμευση
Μετασχηματιστική ηγεσία
Δημόσιοι οργανισμοί
Εργασιακή ικανοποίηση
Εσωτερικά κίνητρα
Organizational commitment
Transformational leadership
Public organizations
Job satisfaction
Internal motivation
Διαθέσιμο από :2022-07-14 21:43:13
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-14 21:43:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Liatakis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf