ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Customer satisfaction in the online purchasing environment for generation Y in Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Ικανοποίηση καταναλωτή στο διαδικτυακό αγοραστικό περιβάλλον για την γενιά Y στην Ελλάδα
Δημιουργός :Litaina, Dimitra
Λίταινα, Δήμητρα
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :193p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9579
Περίληψη :This dissertation presents the thorough research and study of the Y generation (or Millenias) in terms of their purchasing behavior and satisfaction in an online environment. First, I studied the existing literature in depth to understand the dimensions that can lead a user to feel fully satisfied after an online purchase. Consequently, I discovered the research gaps so that I could structure my model. Then, I distributed a questionnaire in English and collected almost 120 answers. All respondents were within the age ranges [to include Generation Y – 1981-1996), and then I processed the data to come at some statistically valid conclusions. For the correct implementation of the questionnaire, I used questions (established scales) from other researchers so that I could process the results that would arise. After collecting the responses, I put all my data into SPSS and ran the model. Due to many independent variables I finally created 2 models, where one highlighted which attributions define the intention of a consumer to repeat a purchase from the same e-shop and the other which are the attributions that are statistically significant and define the final and overall satisfaction of a consumer. The conclusions reached were very interesting as no other similar research in Greece had been conducted in the specific age group. Finally, the research was conducted only through statistical analyses (SPSS), and hence there is an upportunity for further development of the subject and with a combination of other methods (eg. interviews).
Η παρούσα διπλωματική αφορά την εξονυχιστική έρευνα και μελέτη της γενιάς Y (ή Millenias) όσον αφορά την αγοραστική τους προτίμηση και κατ’ επέκταση ικανοποίηση σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Αρχικά, μελέτησα σε βάθος την υπάρχουσα βιβλιογραφία ώστε να κατανοήσω σε βάθος τις παραμέτρους που μπορούν να οδηγήσουν έναν χρήστη να νιώθω ικανοποίηση και όχι μόνο έπειτα από μία διαδικτυακή αγορά. Στη συνέχεια ανακαλύπτοντας τα ερευνητικά κενά έφτιαξα το μοντέλο μου και στη συνέχεια δημιούργησα και διένειμα ένα ερωτηματολόγιο στα αγγλικά. Μετά την συλλογή των απαντήσεων από ερωτηθέντες εντός των ηλικιακών ορίων [ώστε να συμπεριλαμβάνονται στη γενιά Y – 1981-1996), επεξεργάστηκα τα δεδομένα ώστε να καταλήξω σε κάποια έγκυρα συμπεράσματα με βάση τη στατιστική. Για την ορθή υλοποίηση του ερωτηματολογίου χρησιμοποίησα ερωτήσεις (established scales) από άλλους ερευνητές ώστε να μπορώ να επεξεργαστώ τα αποτελέσματα που θα προκύπταν. Αφού σύλλεξα τις απαντήσεις, έβαλα όλα τα δεδομένα μου στο SPSS και έτρεξα το μοντέλο. Λόγω πολλών χαρακτηριστικών δημιούργησα τελικά 2 μοντέλα, όπου το ένα υπογράμμιζε ποια χαρακτηριστικά ορίζουν την πρόθεση ενός καταναλωτή να επαναλάβει μία αγορά από το ίδιο e-shop και το άλλο ποια είναι τα χαρακτηριστικά που είναι στατιστικά σημαντικά και ορίζουν την τελική και συνολική ικανοποίηση ενός καταναλωτή. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν πολύ ενδιαφέροντα καθώς καμία άλλη αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα δεν είχε πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ηλικιακό κοινό. Επίσης, δεδομένου ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε μόνο μέσω στατιστικών αναλύσεων (SPSS), υπάρχει περιθώριο περεταίρω ανάπτυξης του θέματος και με συνδυασμό άλλων τρόπων διεξαγωγής (πχ. Συνεντεύξεων).
Λέξη κλειδί :Καταναλωτής
Γενιά Υ
Καταναλωτική ικανοποίηση
Customer satisfaction
Generation Y
Online purchasing environment
Διαθέσιμο από :2022-07-13 17:30:13
Ημερομηνία έκδοσης :04/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-13 17:30:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Litaina_2022.pdf

Τύπος: application/pdf