ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας: μέθοδοι, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής στην Ελλάδα και Ευρώπη
Εναλλακτικός τίτλος :Public procurement of innovation: methods, tools and best practices of implementation in Greece and Europe
Δημιουργός :Μορφογιάννη, Σταυρούλα
Συντελεστής :Σπανός, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Βουδούρη, Ειρήνη (Εξεταστής)
Δεληγιάννη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9578
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία τονίζεται ο ρόλος των Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας, που αφορούν την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Καινοτομία, δηλαδή τις Προ-εμπορικές Δημόσιες Συμβάσεις, τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτόμων Λύσεων και τις Συμπράξεις Καινοτομίας, καθώς αποσαφηνίζονται και οι όψεις αλληλενεργειών. Αποτελούν ένα εργαλείο, το οποίο εφαρμόζεται με αρκετή επιτυχία στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιείται ακόμη θεμελιωδώς.Σκοπός της είναι να αναδείξει πώς ο αναβαθμισμένος ρόλος του δημοσίου τομέα μπορεί να δώσει ώθηση στις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις σε βασικά βιομηχανικά οικοσυστήματα, ιδίως σε τομείς όπου οι αγοραστές του δημοσίου είναι σημαντικοί επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλονται οι μέθοδοι, τα εργαλεία και οι βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής επιτυχούς υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ζήτηση και προσφορά καινοτομίας, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τα στάδια διαδικασίας που αφορούν την Προώθηση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Χρηματοδότησή τους. Η ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε είχε στόχο να διερευνήσει ολιστικά την εφαρμογή του εργαλείου των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας στην ελληνική έννομη τάξη καθώς και την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. Οι απαντήσεις της έρευνας κινήθηκαν σε μια κοινή περίπου συνισταμένη, ότι αυτές αποτελούν ένα αρκετά πολύπλοκο και νέο εργαλείο ανάθεσης προμήθειας καινοτόμων αγαθών, υπηρεσιών και έργων, το οποίο όμως μπορεί υπό προϋποθέσεις να ενταχθεί στη διοικητική πρακτική.
This dissertation emphasizes the role of Public Procurement of Innovation, which concerns Research, Development and Innovation, ie Pre-Commercial Public Procurement, Public Procurement of Innovative Solution and Innovation Partnerships, as the aspects of each other are clarified. They are a tool, which is applied quite successfully in Europe, but in Greece it is not yet used, fundamentally. It aims to highlight how the enhanced role of the public sector can boost public innovation procurement by helping companies develop innovative solutions in key industrial ecosystems, especially in areas where public buyers are major investors. In this context, the methods, tools and best practices for the successful implementation of innovative solutions at national and European level are presented. Particular emphasis is placed on the demand and supply of innovation, the design, development and stages of the process concerning their Promotion, Implementation, Monitoring and Financing.The qualitative research carried out aimed to holistically investigate the application of the tool of public innovation procurement in the Greek legal order as well as the effectiveness of their use. The answers of the research moved to a common recommendation, that they are a rather complex and new tool for outsourcing the supply of innovative goods, services and projects, but which can, under certain conditions, be incorporated into administrative practice.
Λέξη κλειδί :Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας
Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις
Δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων
Συμπράξεις καινοτομίας
Ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Public procurement of innovation
Pre-commercial public procurement
Public procurement of innovative solutions
Innovation partnerships
Hellenic and European programs
Διαθέσιμο από :2022-07-13 19:06:02
Ημερομηνία έκδοσης :07/13/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-13 19:06:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Morfogianni_2022.pdf

Τύπος: application/pdf