ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση κρίσεων: συγκριτική ανάλυση και μελέτη βέλτιστων πρακτικών
Εναλλακτικός τίτλος :A comparative analysis of crisis management and best practices research
Δημιουργός :Γαλλιού, Εμμανουέλα
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Αποσπόρη, Ελένη (Εξεταστής)
Θάνος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9551
Περίληψη :Η παρούσα εργασία στοχεύει να αναλύσει τις διαδικασίες που ακολουθούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα των κρίσιμων συμβάντων. Να αναδείξει, να εξετάσει και να καταγράψει ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που δημιουργούν την κρίση, πως επηρεάζονται οι επωνυμίες και πως αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις αποδοτικά αλλά και πως μεταβάλλεται η γνώμη του καταναλωτικού κοινού , πως επηρεάζεται δηλαδή η πρόθεση αγοράς των καταναλωτών, από τη φύση της κρίσης αλλά και από τον τρόπο που οι επωνυμίες τη χειρίζονται.
This paper aims to analyze the procedures followed before, during and after the outbreak of a brand crisis. To highlight, examine and record what are the factors that create the crisis, how brands are affected and how these situations are dealt with efficiently, but also how the opinion of the consumer public changes, how the purchase intention of consumers is affected, by the nature of the crisis but also by the way brands handle it.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση κρίσεων
Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων
Βέλτιστες πρακτικές
Crisis management
Brand crisis management
Best practices
Διαθέσιμο από :2022-07-04 23:51:59
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-04 23:51:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Galliou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf