ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Towards a pan-European pension system: an initial approach
Εναλλακτικός τίτλος :Προς ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης: μία αρχική προσέγγιση
Δημιουργός :Kardiasmenos, Panagiotis S.
Καρδιασμένος, Παναγιώτης
Συντελεστής :Fragos, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Zazanis, Michael (Εξεταστής)
Karlis, Dimitrios (Εξεταστής)
Christopoulos, Apostolos (Εξεταστής)
Katsampoxakis, Ioannis (Εξεταστής)
Tzougas, George (Εξεταστής)
Pantelous, Athanasios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :143p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9540
Περίληψη :Pension systems in the European Union are examined in this dissertation through an extensive statistical analysis of the aggregated figures by country. However, before this detailed, comparative and partial research of the data, a comparative-historical analysis is considered necessary. According to the objectives given, the first chapter will present a brief historical overview of the theory of pension systems. The second chapter will be dedicated to the nineteen European countries. For each state there will be:a presentation of the general information of the pension system,a brief historical review of its formation in conjunction with the current situation in accordance with the latest reforms of each countryand finally the challenges facing each country's pension system.In Chapter 3, a stratigraphic analysis of the total population of the Eurozone countries will be carried out. At the end of the section the ratio between employees and recipients of benefits will be calculated both in each Eurozone country and for the whole Eurozone as well.Chapter 4 lays the foundations and forms the proposal for a single Pan-European insurance system of the first pillar. This chapter examines different scenarios and versions in order to arrive at the proposed model. The findings in each case are also analyzed and the system with the most efficient characteristics is selected.Chapter 5 records the result of the possible application of the proposed Pan-European insurance system to the data of a Eurozone country. A comparison is made of the viability of the country's insurance system, as it exists with the proposed one, and the benefits and losses created by this application are recorded.The last chapter of the dissertation will discuss the possible effects of the implementation of the proposed model and will present thoughts for further research and improvement in the proposal.
Τα συνταξιοδοτικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαεννέα, εξετάζονται στη παρούσα διατριβή μέσα από μια εκτεταμένη στατιστική ανάλυση των συγκεντρωμένων αριθμητικών δεδομένων ανά χώρα. Ωστόσο προτού υπάρξει αυτή η λεπτομερής, συγκριτική και κατά επί μέρους έρευνα των στοιχείων κρίνεται αναγκαία πρωτίστως μια συγκριτική-ιστορική ανάλυση. Σύμφωνα με τους στόχους που δόθηκαν λοιπόν το πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιάσει εν αρχή μια σύντομή ιστορική αναδρομή στην θεωρία των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Το 2ο κεφάλαιο, θα αφιερωθεί στα δεκαεννέα ευρωπαϊκά κράτη. Για κάθε κράτος θα υπάρξει:μια παρουσίαση των γενικών πληροφοριών του συνταξιοδοτικού συστήματος,μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη διαμόρφωση του σε συνδυασμό με την παρούσα κατάσταση σύμφωνα με τις νεότερες μεταρρυθμίσεις της κάθε χώραςκαι τέλος οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το συνταξιοδοτικό σύστημα κάθε χώρας.Στο 3ο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια διαστρωματική ανάλυση του συνολικού πληθυσμού των χωρών της Ευρωζώνης. Στο τέλος της ενότητας θα υπολογιστεί ή σχέση (Ratio) μεταξύ εργαζομένων και δικαιούχων παροχών τόσο σε κάθε χώρα της ευρωζώνης όσο και στο σύνολό της.Με το 4ο κεφάλαιο μπαίνουν οι βάσεις και διαμορφώνεται η πρόταση για ένα ενιαίο Πανευρωπαϊκό ασφαλιστικό σύστημα του πρώτου πυλώνα. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται διαφορετικά σενάρια και εκδοχές προκειμένου να καταλήξουμε στο προτεινόμενο μοντέλο. Επίσης αναλύονται τα ευρήματα σε κάθε περίπτωση και επιλέγεται το σύστημα με τα αποδοτικότερα χαρακτηριστικά.Στο 5ο κεφάλαιο καταγράφεται το αποτέλεσμα της ενδεχόμενης εφαρμογής του προτεινόμενου Πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού συστήματος στα δεδομένα μίας χώρας της Ευρωζώνης. Γίνεται σύγκριση της βιωσιμότητας ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, ως αυτό υφίσταται με το προτεινόμενο και καταγράφονται τα οφέλη και οι απώλειες που δημιουργούνται από αυτή την εφαρμογή. Στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής θα αναφερθούν οι πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου και θα παρουσιαστούν σκέψεις για περαιτέρω έρευνα και βελτίωση στην πρόταση.
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστικό σύστημα
Πανευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης
Πρώτος πυλώνας
Πρώτη προσέγγιση
Συνταξιοδοτικό σύστημα
Pension system
Pan-European pension system
First pillar
Initial approach
Eurozone
Διαθέσιμο από :2022-06-23 12:53:24
Ημερομηνία έκδοσης :03/01/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-23 12:53:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kardiasmenos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf