ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Analysis of the factors influencing the export business strategy of the olive, cheese and wine enterprises in third countries
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη στρατηγική των εξαγωγικών επιχειρήσεων των επιχειρήσεων ελιάς, τυριού και οίνου σε τρίτες χώρες
Δημιουργός :Ntasiou, Styliani
Ντάσιου, Στυλιανή
Συντελεστής :Lampaki, Antonia (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9534
Περίληψη :The purpose of this study is to analyse the factors influencing the exportactivity of wine, olive oil and cheese enterprises in Greece. Prior to presentingeach sector and the factors that affect the enterprises’ export strategy, theauthor conducted an extensive and comparative literature review of the theoryof export activity and strategic management. Then, each sector is analyzedseparately, as the author examines in depth both the domestic and externalenvironment that shape the export strategy of a company, in terms ofproduction, incentives, growth and barriers. In order to validate and examinethe literature review with the above, the researcher conducted a qualitativeresearch aiming to acquire business intelligence from some of the most activeexporting companies in Greece. These companies were also selected on thebasis of their involvement in the sector, their growing expansion and theirincreasing revenues. The aim of the analysis of these sectors is to learnuseful lessons in order to investigate which are the main incentives, thebarriers, their competitive advantages and the factors influencing their exportstrategy. The paper seeks to examine whether the conclusions can be appliedand to what extent for the strategic planning of an export activity of a currentor a new company in one the sectors analyzed. The bibliographic sourcesinclude articles, online business editorials, company sites, reports,publications, newspapers and databases of companies that provide usefulinsights for further research and implementation for any company of thesector.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων κρασιού, ελαιολάδου και τυριού στην Ελλάδα. Πριν από την παρουσίαση κάθε τομέα και των παραγόντων που επηρεάζουν την εξαγωγική στρατηγική των επιχειρήσεων, ο συγγραφέας πραγματοποίησε μια εκτενή και συγκριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση της θεωρίας της εξαγωγικής δραστηριότητας και της στρατηγικής διαχείρισης. Στη συνέχεια, ο κάθε τομέας αναλύεται ξεχωριστά, καθώς ο συγγραφέας εξετάζει σε βάθος τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον που διαμορφώνουν την εξαγωγική στρατηγική μιας εταιρείας, όσον αφορά την παραγωγή, τα κίνητρα, την ανάπτυξη και τα εμπόδια. Προκειμένου να επικυρώσει και να εξετάσει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση με τα παραπάνω, ο ερευνητής διεξήγαγε μια ποιοτική έρευνα με στόχο την απόκτηση επιχειρηματικών πληροφοριών από μερικές από τις πιο ενεργές εξαγωγικές εταιρείες στην Ελλάδα. Οι εταιρείες αυτές επιλέχθηκαν επίσης με βάση τη συμμετοχή τους στον κλάδο, την αυξανόμενη επέκτασή τους και τα αυξανόμενα έσοδά τους. Στόχος της ανάλυσης αυτών των τομέων είναι να αντληθούν χρήσιμα διδάγματα προκειμένου να διερευνηθούν ποια είναι τα κύρια κίνητρα, τα εμπόδια, τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και οι παράγοντες που επηρεάζουν την εξαγωγική τους στρατηγική. Η εργασία επιδιώκει να εξετάσει εάν τα συμπεράσματα μπορούν να εφαρμοστούν και σε ποιο βαθμό για τον στρατηγικό σχεδιασμό μιας εξαγωγικής δραστηριότητας μιας τρέχουσας ή μιας νέας εταιρείας σε έναν από τους τομείς που αναλύθηκαν. Οι βιβλιογραφικές πηγές περιλαμβάνουν άρθρα, διαδικτυακά επιχειρηματικά editorial, ιστότοπους εταιρειών, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, εφημερίδες και βάσεις δεδομένων εταιρειών που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για περαιτέρω έρευνα και εφαρμογή για οποιαδήποτε εταιρεία του κλάδου.
Λέξη κλειδί :Strategic planning
Exports
Greek wine
Cheese
Olives
Στρατηγικός σχεδιασμός
Εξαγωγές
Κρασί
Τυρί
Ελιές
Διαθέσιμο από :2022-06-15 16:30:05
Ημερομηνία έκδοσης :05/31/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-15 16:30:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntasiou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf