ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data virtualization
Εναλλακτικός τίτλος :Εικονικοποίηση δεδομένων
Δημιουργός :Kontaratos, Evangelos
Κονταράτος, Ευάγγελος
Συντελεστής :Chatziantoniou, Damianos (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9526
Περίληψη :Modern times businesses environment is being characterized by the exponentially increasing availability of both structured and unstructured data. Organizations urgently need to utilize this data to make better-informed decisions. It is also estimated that by 2025, the volume of data circulated on the Internet will be around 163 zetabytes, 50% of them will be produced by various companies. Another interesting aspect of this data is that about 75% would be processed outside the stored infrastructure. This means that it is very likely that the format of the data in the infrastructure that is stored is not compatible with the formats that can be processed by the infrastructure of the organization that will exploit them. Data virtualization is a solution for such issues. Data virtualization software acts as a bridge across multiple, diverse data sources, bringing critical decision-making data together in one virtual place to fuel analytics. The main advantage of Data Virtualization is that it enables organizations to directly use the data they need, regardless of the source they come from or the format they have. In this paper we will present the concept of data virtualization and its general characteristics. The concept and characteristics of big data and their importance for modern organizations will also be presented. The main part of the study concerns the current situation in the implementation of the business approach.
Το επιχειρηματικό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής χαρακτηρίζεται από την εκθετικά αυξανόμενη διαθεσιμότητα τόσο δομημένων όσο και μη δομημένων δεδομένων. Οι οργανισμοί πρέπει επειγόντως να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να λάβουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις. Υπολογίζεται επίσης ότι μέχρι το 2025, ο όγκος των δεδομένων που θα κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο θα είναι περίπου 163 zetabytes, το 50% από αυτά θα παράγονται από διάφορες εταιρείες. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή αυτών των δεδομένων είναι ότι περίπου το 75% θα υποβληθεί σε επεξεργασία εκτός της αποθηκευμένης υποδομής. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό η μορφή των δεδομένων στην υποδομή που αποθηκεύεται να μην είναι συμβατή με τις μορφές που μπορεί να επεξεργαστεί η υποδομή του οργανισμού που θα τα εκμεταλλευτεί. Η εικονικοποίηση δεδομένων είναι μια λύση για τέτοια ζητήματα. Το λογισμικό εικονικοποίησης δεδομένων λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ πολλαπλών, διαφορετικών πηγών δεδομένων, συγκεντρώνοντας κρίσιμα δεδομένα λήψης αποφάσεων σε ένα εικονικό μέρος για να τροφοδοτήσει την ανάλυση. Το κύριο πλεονέκτημα του Data Virtualization είναι ότι επιτρέπει στους οργανισμούς να χρησιμοποιούν απευθείας τα δεδομένα που χρειάζονται, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία προέρχονται ή τη μορφή που διαθέτουν. Σε αυτή την εργασία θα παρουσιάσουμε την έννοια της εικονικοποίησης δεδομένων και τα γενικά χαρακτηριστικά της. Θα παρουσιαστεί επίσης η έννοια και τα χαρακτηριστικά των μεγάλων δεδομένων και η σημασία τους για τους σύγχρονους οργανισμούς. Το κύριο μέρος της μελέτης αφορά την τρέχουσα κατάσταση στην εφαρμογή της επιχειρηματικής προσέγγισης.
Λέξη κλειδί :Εικονικοποίηση
Δεδομένα
Επιχείρηση
Ανάλυση
Αρχιτεκτονική
Virtulization
Data
Business
Analysis
Architecture
Διαθέσιμο από :2022-06-03 00:24:08
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-03 00:24:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kontaratos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf