ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Local search in capacitated facility location problem
Εναλλακτικός τίτλος :Τοπική έρευνα στην βέλτιστη τοποθέτηση εγκαταστάσεων με περιορισμό χωρητικότητας
Δημιουργός :Sakkis, Ioannis
Σάκκης, Ιωάννης
Συντελεστής :Zachariadis, Emmanouil (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Software
Φυσική περιγραφή :24p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9515
Περίληψη :Στην εν λόγω διπλωματική εργασία, αναπτύχθηκαν προγραμματιστικές μέθοδοι και πολιτικές αναζήτησης βέλτιστης λύσης σε προβλήματα επάνδρωσης εγκαταστάσεων που έχουν περιορισμό χωρητικότητας. Στην παραπάνω λύσεις, εφαρμόστηκαν μέθοδοι διαφοροποίησης των αρχικών λύσεων με στόχο την αποφυγή παγίδευσης σε τοπικά ακρότατα και την αναζήτηση πιο ποιοτικών λύσεων.
In the given postgraduate thesis, they were developed programming methods and heuristics in searching the optimum facility location in problems with capacity constraints. In the aforementioned methods and heuristics, they were applied meta-heuristics and divesification methods of the initial solution in order to avoid getting stucked in local optima and optimize the research of achieving high quality solutions.
Λέξη κλειδί :Βελτιστοποίηση
Τοπική έρευνα
Τυχαιοποιημένοι τελεστές
Περιορισμός χωρητικότητας
Απαγορευμένες κινήσεις
Facility location
Capacitated
Local search
Tabu search
Random operators
Διαθέσιμο από :2022-05-28 12:37:04
Ημερομηνία έκδοσης :05/19/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-28 12:37:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sakkis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf

Sakkis_2022.zip