ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση της αμιγούς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν μέσω της πανδημίας του Covid-19, σε μεταπτυχιακά προγράμματα του τομέα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας
Εναλλακτικός τίτλος :Evaluation of distance education during the Covid-19 pandemic, in postgraduate programs of management science and technology department
Δημιουργός :Αράπκουλε, Γεωργία
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Ταλάντη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9511
Περίληψη :Η πανδημία Covid-19 οδήγησε τα πανεπιστήμια παγκοσμίως σε πλήρως διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021. Οι ερευνητές έχουν δημιουργήσει το Πλαίσιο «Κοινωνία της Γνώσης», που περιλαμβάνει τη διδακτική, την κοινωνική και τη γνωστική Παρουσία, και έχουν αντίκτυπο στην διαδικτυακή εκπαιδευτική εμπειρία και την αντιληπτή ικανοποίηση των μαθητών. Η παρούσα μελέτη διερευνά την οπτική των φοιτητών για τους τρεις παράγοντες και την ικανοποίηση που αντιλαμβάνονται οι φοιτητές κατά τη διαδικτυακή περίοδο μάθησης σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μελέτη επιχειρεί να υπολογίσει τη συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων του CoI και της ικανοποίησης των μαθητών και την πιθανή επίδραση άλλων δημογραφικών παραγόντων στη συσχέτισή τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές τείνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη διαδικτυακή λειτουργία σε σύγκριση με τη δια ζώσης μάθησης, ενώ έχουν λιγότερο θετική αντίληψη για τη διδασκαλία και τις γνωστικές παρουσίες, σε σύγκριση με προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, ενώ έχουν ουδέτερη αντίληψη για την κοινωνική παρουσία. Υπολογίζεται ότι οι τρεις Παρουσίες του CoI συσχετίζονται ισχυρά, ενώ Διδακτική και Κοινωνική παρουσία είναι σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της ικανοποίησης των μαθητών. Η παρούσα έρευνα υποδηλώνει ότι τα μελλοντικά διαδικτυακά προγράμματα θα πρέπει να σχεδιάζονται διαφορετικά και να διευκολύνονται από τους εκπαιδευτές και οι μαθητές θα πρέπει να παροτρύνονται να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν με τους άλλους συμμετέχοντες. Έτσι, το αίσθημα «ανήκειν στην τάξη» των μαθητών θα είναι πιο δυνατό. Καθώς η ιδέα των πλήρως διαδικτυακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι υπό ανάπτυξη για την Ελλάδα, προτείνονται σχετικές μελέτες για μεγαλύτερα δείγματα φοιτητών, αλλά και εξέταση του αντίκτυπου περισσότερων παραγόντων, που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των μαθημάτων. Επίσης, δίνονται κάποιες πρακτικές οδηγίες προς τους δασκάλους και γίνεται ερευνητική πρόταση για επανασχεδιασμό του ερωτηματολογίου του CoI, προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η έννοια ενός πλήρως διαδικτυακού προγράμματος.
Covid-19 pandemic of 2020 has forced worldwide universities to fully online learning environment from March 2020 until June 2021. Researchers have established three factors Framework, Teaching, Social and Cognitive presence, that have an impact on online education experience and student perceived satisfaction. Adapting the Community of Inquiry Framework, the present study investigates student perspective on these three factors and student perceived satisfaction during the online learning period on master programs of Management Science and Technology Department of Athens School of Economics and Business. The study attempts to figure the correlation between CoI factors and student satisfaction and possible impact of other demographic factors. The initial CoI framework and student perceived satisfaction questionnaires were transformed to better express the program in total. Results indicated that students tend to be less satisfied from the online education than face-to-face learning experience, have a less positive perception on teaching and cognitive presences, compared to previous academic years and neutral perception on Social presence. Furthermore, the three presences are highly correlated one each other, while Teaching and Social presence are significant student satisfaction predictors. The three presences predict 37.9% of variance. Student gender and age found to be significant comparison factors between CoI presences and student satisfaction. The present research implies that future online programs should be better designed and facilitated by the instructors and students should be urged to participate and interact with the other participants. This way, the student “class belonging” feeling will be stronger and they will be more satisfied. As fully online master programs are under development in Greece, there are plenty of future research opportunities. Relevant studies for larger samples and better examination of courses outcomes impact factors, are suggested, along with future CoI framework questionnaire redesigning, in order to better address the concept of a fully online program.
Λέξη κλειδί :Κοινωνία της γνώσης
Ικανοποίηση μαθητών
Εμπειρία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
CoI framework
Community of Inquiry (CoI)
Online educational experience
Digital learning
Διαθέσιμο από :2022-05-26 22:36:55
Ημερομηνία έκδοσης :04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-26 22:36:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Arapkoule_2022.pdf

Τύπος: application/pdf