ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H επίδραση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ε.Ε.: ομοιότητες και αποκλίσεις
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of renewable energy sources in the European Union
Δημιουργός :Παρασκευόπουλος, Απόστολος Γ.
Συντελεστής :Χάλκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουντούρη, Φοίβη (Εξεταστής)
Χατζησταμούλου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9477
Περίληψη :Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να εξετάσει την επίδραση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)σε κοινωνικοοικονομικά μεγέθη στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και ειδικότερα στα μέλητης Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Η ένταξη και ανάπτυξη των ΑΠΕ στα συστήματατροφοδοσίας των κρατών αυτών αποτελεί καίριο κομμάτι της γενικότερης στρατηγικής της Ε.Ε και τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια και το κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαίο ναδιερευνηθεί η επήρεια τους σε μία σειρά μεγεθών, όπως το παραγόμενο προϊόν, η απασχόληση, ταεμπορικά και ενεργειακά ισοζύγια και η απασχόληση. Επιπλέον φιλοδοξεί να παράσχει έναυσμα γιαευρύτερες έρευνες και μελέτες στο εν λόγω πεδίο, προκειμένου να διασαφηνιστεί περαιτέρω η συμβολήτων ΑΠΕ στους γενικότερους στόχους της Ένωσης και των μελών αυτής. Έγινε ανασκόπηση τηςυπάρχουσας βιβλιογραφίας και εξετάσθηκαν οι κύριες μορφές της επενέργειας αυτής σε θεωρητικόεπίπεδο. Εν συνεχεία μέσα από ευρύ δείγμα δεδομένων της περιόδου 2000-2019 επιδιώχθηκε νακαταδειχθεί η ποσοτική σχέση των ΑΠΕ με συγκεκριμένα μεγέθη και δείκτες. Από την ανάλυσηπροέκυψε πως για την παραπάνω χρονική περίοδο η σχέση αυτή ήταν κατά κανόνα θετική,επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των κοινοτικών επιλογών.
The purpose of this paper was to examine the impact of Renewable Energy Sources (RES) in varioussocioeconomic areas in the European Union and more specific in the member states of the Economicand Monetary Union (EMU). Renewables are an integral part of the E.U strategy for a green-basedenergy transition, while meeting its climate goals. The development and deployment of them is affectingvarious sectors like economic growth, employment, energy/trade balances and human welfare, whichthis paper aims to clarify. It also aspires to provide motivation for broader and more enhanced researchin the field. A review of the existing literature was conducted in order to summarize the main theoreticalaspects. Subsequently, by exploiting a wide sample of indexes and relevant data for the period 2000-2019, quantitative research was performed aiming to explore the relation between RES andsocioeconomic indicators. Our results indicate a positive relationship between those factors, justifyingthe approach of the E.U institutions.
Λέξη κλειδί :Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Ισοζύγια
Απασχόληση
Ευημερία
Renewable Energy Sources (RES)
Gross domestic product
Employment
Energy and trade balances
Human welfare
Διαθέσιμο από :2022-05-13 09:23:35
Ημερομηνία έκδοσης :05/13/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-13 09:23:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Paraskevopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf