ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The great green transition: the rationale, motives & paths towards a green economy
Εναλλακτικός τίτλος :Πράσινη μετάβαση: οι αίτιες, τα κίνητρα & η πορεία για μια πράσινη οικονομία
Δημιουργός :Giagkou, Angeliki
Γιάγκου, Αγγελική
Συντελεστής :Koundouri, Phoebe (Επιβλέπων καθηγητής)
Chatzistamoulou, Nikos (Εξεταστής)
Chalkos, Georgios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9469
Περίληψη :Despite the heavy dependency of economic growth upon environmental conservation, natural resources have not always been perceived as a precondition of our survival and growth, but rather as commodities of a free market. Given that economic development and social welfare have been thriving against a worsening natural environment, it is imperative that we alter our habitual behavior, otherwise climate-related events are expected to highly devalue the global economy in the coming decades. To this end, substantial changes are required from all key market participants (institutional investors, national governments, supranational bodies and central banks), who should shift towards more sustainable and resilient economic models. In this regard, financial innovation is considered to be a prime mover.
Παρά τη μεγάλη εξάρτηση της οικονομίας από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, οι φυσικοί πόροι δεν θεωρούνταν πάντα ως αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση και την ανάπτυξή μας, αλλά ως προϊόν μιας ελεύθερης αγοράς. Δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία ακμάζουν σε βάρος του περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή αναμένεται να οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία σε μεγάλη ύφεση μέσα στις επόμενες δεκαετίες, είναι επιτακτική ανάγκη να επανεξετάσουμε την έννοια «οικονομική ανάπτυξη». Για το σκοπό αυτό, η καθοδήγηση της αγοράς από τους βασικούς συμμετέχοντες σε αυτή (θεσμικοί επενδυτές, εθνικές κυβερνήσεις, υπερεθνικοί φορείς και κεντρικές τράπεζες) είναι σημαντική. Οι εν λόγω παίκτες θα πρέπει να υιοθετήσουν και να υποδείξουν περισσότερο βιώσιμα και ανθεκτικά οικονομικά μοντέλα, επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στην χρηματοοικονομική καινοτομία, η οποία θεωρείται μείζων παράγοντας για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
Λέξη κλειδί :Πράσινη μετάβαση
Πράσινη οικονομία
Βιώσιμη ανάπτυξη
Κλιματική αλλαγή
Χρηματοοικονομική καινοτομία
Green transition
Green finance
Sustainable business
Climate change
Financial innovation
Διαθέσιμο από :2022-05-11 17:32:28
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-11 17:32:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giagkou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf