ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασφάλιση αυτοκινήτου και μοντέλα UBI: η περίπτωση της Ελλάδας
Εναλλακτικός τίτλος :Automobile Insurance and UBI models: the case of Greece
Δημιουργός :Παναγιωτακοπούλου, Σωτηρία
Συντελεστής :Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9443
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η εξαγωγή εμπορικών συμπερασμάτων για την περίπτωση της Ελλάδας, σχετικά με τη γνώση και προθυμία υιοθέτησης των μοντέλων ασφάλισης βάσει της χρήσης (UBI) από τους καταναλωτές, την κατάταξη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων αυτών κατά το δοκούν, την ύπαρξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και ασφαλιστικού κλάδου και τέλος, την απαραίτητη γνώση των ασφαλισμένων ως προς τα ασφαλιστικά μέρη. Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν μέσω της ανάλυσης ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε στο κοινό προς συμπλήρωση, με κριτήρια οι συμμετέχοντες να ήταν άνω των 18 ετών, να διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και να διέθεταν δίπλωμα οδήγησης.Ειδικότερα, έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση της ασφάλισης βάσει της χρήσης (UBI) και αναλύθηκαν τα μοντέλα UBI ως προς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, ενώ αναδείχθηκε και η ανάγκη υιοθέτησής τους από τον ασφαλιστικό κλάδο. Ακολούθως, αναλύθηκε το ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα, δηλαδή οι φορείς που το απαρτίζουν, οι καλύψεις που παρέχονται και η διαδικασία επιλογής και τιμολόγησης του κινδύνου. Ένα δείγμα εκατόν τριάντα συμμετεχόντων (55,4% Γυναίκες, 44,6% Άνδρες) συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο της έρευνας με επιτυχία. Τα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων, χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα εμπορικά ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν στην παρούσα εργασία, αφενός επικυρώνουν την υπάρχουσα γνώση, προσθέτοντας παράλληλα επιπλέον στοιχεία στη σχετική βιβλιογραφία και αφετέρου παρέχουν μια σημαντική πρώτη εμπορική οπτική προς τις ασφαλιστικές εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν προγράμματα UBI, αλλά και να λάβουν γνώση σχετικά με τις απόψεις και ανησυχίες των καταναλωτών τους. Στην Ελλάδα, λοιπόν, υπάρχει πρόσφορο έδαφος ως προς την ανάπτυξη και υιοθέτηση της ασφάλισης βάσει της χρήσης (UBI) από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τις ενέργειές τους σύμφωνα με τις επιθυμίες ή/και ανησυχίες των καταναλωτών. Ακόμη, ενώ υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης στην ασφαλιστική αγορά, το καταναλωτικό κοινό κρίνεται απαραίτητο να εκπαιδευτεί/ενημερωθεί πλήρως ως προς τα ασφαλιστικά μέρη.
The dissertation's objective was to draw commercial conclusions about the case of Greece, specifically regarding consumers' knowledge and willingness to adopt usage based insurance models (UBI), classification of their advantages and disadvantages in their opinion, the existence of a relationship between consumers and the insurance industry, and finally, the necessary knowledge of the insured regarding the insurance issues. These results were drawn after analyzing responses to a questionnaire sent to the general population, with the following criteria: participants had to be above the age of 18, reside continuously in Greece, and possess a driver's license.A study of the literature on use-based insurance (UBI) was undertaken, and the UBI models were examined in terms of their benefits and drawbacks, as well as the importance of their acceptance by the insurance sector. Then, the present Greek insurance framework was evaluated, including the organizations that comprise it, the coverages offered, and the risk selection and pricing procedure. A total of one hundred thirty participants (55.4% women, 44.6% males) successfully completed the study questionnaire. The examination of participants responses was utilized to derive conclusions regarding the commercial research questions posed.The conclusions drawn in this paper validate existing knowledge, while adding new elements to the pertinent literature and, on the other hand, provide an important first commercial perspective to insurance companies interested in developing UBI programs, but also in learning about their consumers' views and concerns. Thus, Greece provides fertile ground for the acceptance and development of use-based insurance (UBI) by insurance firms, which should connect their activities with customer preferences and/or concerns. Additionally, although there exist trust connections in the insurance market, it is thought vital for the consumer public to be completely educated about the insurance parties.
Λέξη κλειδί :Ασφάλιση βάσει της χρήσης
Μοντέλα UBI
Ασφάλιση αυτοκινήτου
Ασφαλιστικό πλαίσιο
Ελλάδα
Usage based insurance
UBI models
Car insurance
Insurance framework
Greece
Διαθέσιμο από :2022-04-26 19:12:52
Ημερομηνία έκδοσης :04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-26 19:12:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagiotakopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf