ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Consumarization of human resources
Εναλλακτικός τίτλος :Εταιρική επωνυμία: η ψηφιακή προβολή και προώθηση της εργασιακής εμπειρίας
Δημιουργός :Πουλέα, Βιολέττα Χ.
Συντελεστής :Φραϊδάκη, Κατερίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Μαμάκου, Ξένη (Εξεταστής)
Κηρυττόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9431
Περίληψη :Η καταναλωτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (consumerization of human resources) είναι η εξατομίκευση του εταιρικού εργατικού δυναμικού, δηλαδή η δημιουργία μιας κοινωνικής, ηλεκτρονικής και καταναλωτικής εμπειρίας για τους εργαζόμενους εντός της εταιρείας, αλλά και η προβολής αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην δημιουργία και προώθηση της εταιρικής επωνυμίας, η οποία στην σύγχρονη εποχή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα να αποδείξει πως η προώθηση της εργασιακής εμπειρίας ενισχύει την δέσμευση και αναγνώριση των ίδιων των εργαζομένων προς τον οργανισμό, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού.Το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης ανατρέχει σε βιβλιογραφία που σχετίζεται με τις αρχές Marketing, τις βασικές και λειτουργίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές της επιχειρησιακής επικοινωνιακής στρατηγικής.Το ερευνητικό μέρος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μεικτής μεθόδου, δηλαδή ποιοτικής και ποσοτικής. Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη με ερωτηματολόγιο κλίμακας Likert, ενώ για την ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με πολυεθνική εταιρεία, η οποία εστίαζε στην ένταξη της εργασιακής εμπειρίας στην επικοινωνιακή στρατηγική της.Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν πως η συγχώνευση ή/και συνεργασία κάποιων λειτουργιών των τμημάτων Marketing και Ανθρώπινου Δυναμικού σε βασικά έργα, προσθέτει αξία σε αμφότερα τα μέρη. Η προβολή της απρόσκοπτης εμπειρίας των υπαλλήλων ενισχύει την ανάπτυξη και δέσμευση αυτών προς την επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως εργαλείο προσέλκυσης νέων ταλέντων.
Consumerization of HR refers to creating a social, mobile, and consumer-style experience for employees inside the company. This thesis focuses on the creation and promotion of the employer branding, which is an imperative part of the communication strategies of the current businesses.This thesis focuses on the creation and promotion of the employer branding, which is an imperative part of the communication strategy of current businesses. In particular, it intends through literature review and research to prove that the promotion of work experience enhances the employee commitment and advocacy, but it also a recruitment tool.The literature review is referred to the principles of Marketing, the basic functions of Human Resources, as well as the practices of the current business communication strategy.The research part was conducted using a mixed method, of qualitative and quantitative data. The quantitative research was conducted with a Likert scale questionnaire, while for the qualitative research an interview with the multinational company was conducted, which focused on the role of the work experience promotion in its communication strategy.The results of the research indicated that a merge or/and combination of Marketing and HR functions, adds value to each other. The projection of the seamless experience of the employees unites their development and commitment to the company, but at the same time it functions as a tool to attract new talents.
Λέξη κλειδί :Εταιρική επωνυμία
Εργασιακή εμπειρία
Αναγνώριση προσωπικού
Προσέλκυση προσωπικού
Employee branding
Employer exprerience
Employee advocacy
Recruitment
Διαθέσιμο από :2022-04-19 14:15:57
Ημερομηνία έκδοσης :03/16/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-19 14:15:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Poulea_2022.pdf

Τύπος: application/pdf