ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of government ideology on social economic policy
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της ιδεολογίας της κυβέρνησης στην κοινωνική οικονομική πολιτική
Δημιουργός :Adamopoulou, Ioanna
Αδαμοπούλου, Ιωάννα
Συντελεστής :Kammas, Pantelis (Επιβλέπων καθηγητής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Economides, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9425
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επίδραση της ιδεολογίας της κυβέρνησης στην κοινωνική οικονομική πολιτική, σε είδος και σε χρήμα. Για να μελετήσω αυτό το ερώτημα χρησιμοποιώ ένα panel data 36 χωρών από το 2000 έως και το 2019. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν, ότι η επίδραση της ιδεολογίας επί της κοινωνικής οικονομικής πολιτικής είναι στατιστικά σημαντική. Συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις αριστερής ιδεολογίας τείνουν να δαπανούν περισσότερο και σε είδος και σε χρήμα απ’ ότι κυβερνήσεις με δεξιά ιδεολογική κατεύθυνσή.
In this master thesis I examine the effect of government ideology on social economic policy, in kind and in money. In order to tackle this question, I use a panel data of 36 countries from 2000 to 2019. The results of the analysis indicate that the effect of government ideology on social economic policy is statistically significant. More specifically, left-wing governments tend to spend more both in kind and in money in contrast to right-wing governments.
Λέξη κλειδί :Πολιτική οικονομία
Ιδεολογία κυβέρνησης
Δημόσιες δαπάνες
Political economy
Government ideology
Public expenditures
Διαθέσιμο από :2022-04-17 15:46:13
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-17 15:46:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Adamopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf