ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The perception of experts and end-users in Greece on integrating Blockchain with digital marketing
Δημιουργός :Ιωσηφίδη, Σοφία
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλούδη, Αθανασία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9424
Περίληψη :The scope of this research is the investigation of Blockchain technology , a high level understanding of the technical specification, and the exploration of the idea about a potential combination with Digital Marketing. The last reason and the one this thesis is focusing on wil be accomplished by deriving the perception of the experts in the fields of Digital Marketing, Blockchain and of course of the end-users. As the suggested integration is not great extended in terms of research and there are only few use cases, the ultimate goal is to understand the benefits of this implementation, and the concerns of the involved parties in order to provide valuable information for potential next steps towards a better understanding of the subject or even better an actually effort to make this solution the next tool to be used for Digital Advertising. To complete the above scope, information was drawn from the existing bibliography, scientific papers, business articles and press releases. Except for the existing knowledge, two types of research took place. One of the unstructured interviews that were addressed to C-levels, senior managers in the field of Digital advertising, in order to understand the point of view of the decision makers upon this integration. And the second type was a questionnaire that was sent to DIgital Marketing & Blockchain Professionals, that will be the ones that if this idea comes to life, these will be the ones that will have to work on. Furthermore, the questionnaire was addressed to end-users as well, with the ambition to understand their view on a solution like this and their predisposition towards, as they are the ones who will determine the viability of the idea.
Το αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση της τεχνολογίας Blockchain , η κατανόηση των βασικών τεχνικών προδιαγραφών και η διερεύνηση της ιδέας για έναν πιθανό συνδυασμό με το ψηφιακό μάρκετινγκ. Ο τελευταίος λόγος και αυτός στον οποίο επικεντρώνεται η παρούσα διατριβή θα επιτευχθεί με την άντληση πληροφοριών από ειδικούς στους τομείς του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, του Blockchain και φυσικά των χρηστών. Καθώς η προτεινόμενη λύση δεν είναι ιδιαίτερα διευρυμένη από πλευράς έρευνας και υπάρχουν μόνο λίγες περιπτώσεις πειραματικών πρότζεκτ, ο απώτερος στόχος είναι να κατανοηθούν τα οφέλη αυτής της εφαρμογής και οι ανησυχίες των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να παρασχεθούν πολύτιμες πληροφορίες για πιθανά επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση της καλύτερης κατανόησης του θέματος ή ακόμη καλύτερα μιας πραγματικής προσπάθειας για να γίνει αυτή η λύση το επόμενο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για το Digital Marketing.Για να ολοκληρωθεί η εργασία, αντληθηκαν πληροφορίες από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, επιστημονικές εργασίες, επιχειρηματικά άρθρα και δελτία τύπου. Εκτός από τις υπάρχουσες γνώσεις, πραγματοποιήθηκαν δύο τύποι έρευνας. Η μία αφορά τις μη δομημένες συνεντεύξεις που απευθύνονταν σε ανώτερα στελέχη στον τομέα του Digital Marketing και της τεχνολογίας, προκειμένου να γίνει κατανοητή η άποψη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με την εν λόγω ενσωμάτωση. Και ο δεύτερος τύπος ήταν ένα ερωτηματολόγιο που στάλθηκε σε επαγγελματίες στο χώρο του DIgital Marketing & του Blockchain, λόγω του ότι θα είναι αυτοί που αν η ιδέα υλοποιηθεί, θα πρέπει να εργαστούν πάνω σε αυτό. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο απευθύνεται και στους τελικούς χρήστες, με τη φιλοδοξία να κατανοηθεί η άποψή τους για μια τέτοια λύση και η προδιάθεσή τους προς αυτήν, καθώς είναι αυτοί που θα καθορίσουν τη βιωσιμότητα της ιδέας.
Λέξη κλειδί :Blockchain
Digital marketiing
Integration
Adoption
Concerns
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Ενοποίηση
Υιοθέτηση
Προβληματισμοί
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-17 21:28:21
Ημερομηνία αποδοχής :2022-04-20 11:39:03
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Iosifidi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf