ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Do proximal social context and entrepreneurship education shape entrepreneurial intention? A social cognitive theory approach in the context of Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Το εγγύς κοινωνικό πλαίσιο και η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα διαμορφώνουν την επιχειρηματική πρόθεση; Μια προσέγγιση κοινωνικής γνωσιακής θεωρίας στο πλαίσιο της Ελλάδας
Δημιουργός :Kamposos, Konstantinos
Καμπόσος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Voudouris, Irini (Επιβλέπων καθηγητής)
Poulymenakou, Angeliki (Εξεταστής)
Pramatari, Aikaterini (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Marketing (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9422
Περίληψη :Purpose: This dissertation aims to answer the following questions in the context of Greece: "Does proximal social context shape an individual's entrepreneurial intent?" and "Does entrepreneurial self-efficacy mediate the effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intent?". In the social psychology literature, intentions are the best single predictor of behavior, so uncovering the sources of intention enables us to understand how behavior could be triggered. This notion has been applied to entrepreneurial intentions and behavior. Past research shows that the relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions is weak and insignificant after controlling for pre-education intentions. Additionally, in recent studies, scholars suggest that further attention should be given to how social capital and norms influence individuals' entrepreneurial intentions. For these reasons, we test two hypotheses in the context of Greece. Firstly, whether entrepreneurial self-efficacy mediates the effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intentions, and secondly, whether knowing a nascent entrepreneur influences positively individuals' entrepreneurial intentions.Methodology: We performed a convenient sampling procedure, and our sample consists of individuals with at least one year of professional experience who have studied in Greece. The data collection was performed through a structured digital questionnaire. We employed the most recent analytical procedure in causal mediation analysis for our quantitative analysis. Apart from the sensitivity analysis of our results, we performed a robustness check through partial least squares structural equation modeling.Findings: Our results could not provide sufficient proof that knowing a nascent entrepreneur influences an individual's entrepreneurial intent. However, we validated that the causal mediation effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intent through entrepreneurial self-efficacy is positive. Nevertheless, our sensitivity analysis indicated that the mediation effect is not robust enough. Our results were the same through partial least squares structural equation modeling.Theoretical Implications: The relationship between the proximal social context and entrepreneurial intentions in Greece needs further investigation. It is proposed to include the social and cultural characteristics of Greece in the research.Practical Implications: Our findings suggest that policymakers and Greek universities could make their efforts towards boosting entrepreneurial activity more effective by focusing on developing students' self-efficacy. On the contrary, since entrepreneurship education focused on the transfer of knowledge related to entrepreneurship seems to negatively affect the formation of entrepreneurial intentions, there is a need to redesign business education programs in Greece.Limitations: Our study is methodologically limited because to isolate the direct effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intent, we should have measured entrepreneurial intent before and after entrepreneurship education for specific entrepreneurship education programs. Furthermore, our sample is different from the dominant kind of sample in entrepreneurship research, consisting of young undergraduate students with Economics and Management degrees. Therefore, we believe that comparing our results with those of other studies requires attention.
Στόχος: Αυτή η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα στο πλαίσιο της Ελλάδας: «Το εγγύς κοινωνικό πλαίσιο διαμορφώνει την επιχειρηματική πρόθεση ενός ατόμου;» και «Η επιχειρηματική αυτο-αποτελεσματικότητα διοχετεύει την επίδραση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στις επιχειρηματικές προθέσεις;». Στη βιβλιογραφία της κοινωνικής ψυχολογίας, οι προθέσεις είναι ο καλύτερος ενιαίος προγνωστικός παράγοντας της συμπεριφοράς, οπότε η αποκάλυψη των πηγών της πρόθεσης θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε έναυσμα για μια συμπεριφορά. Αυτή η ιδέα από τον χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας εφαρμόζεται και στις επιχειρηματικές προθέσεις και συμπεριφορές. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και των επιχειρηματικών προθέσεων είναι αδύναμη και ασήμαντη αφού ελέγξουμε για τις προ-εκπαιδευτικές προθέσεις. Επίσης, σε πρόσφατες μελέτες, οι μελετητές προτείνουν να δοθεί περαιτέρω προσοχή στον τρόπο με τον οποίο το κοινωνικό κεφάλαιο και οι κοινωνικές νόρμες επηρεάζουν τις επιχειρηματικές προθέσεις των ατόμων. Για τους λόγους αυτούς, σε αυτή τη διπλωματική εργασία, ελέγχουμε δύο υποθέσεις στο πλαίσιο της Ελλάδας. Πρώτον, κατά πόσον η επιχειρηματική αυτο-αποτελεσματικότητα μεσολαβεί στην επίδραση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στις επιχειρηματικές προθέσεις και, δεύτερον, κατά πόσον η γνωριμία με έναν εκκολαπτόμενο επιχειρηματία επηρεάζει θετικά τις επιχειρηματικές προθέσεις των ατόμων.Μεθοδολογία: Πραγματοποιήσαμε μια «βολική» (convenient) διαδικασία δειγματοληψίας, ενώ το δείγμα μας αποτελείται από άτομα με τουλάχιστον ένα έτος επαγγελματικής εμπειρίας που έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω δομημένου ψηφιακού ερωτηματολογίου. Εφαρμόσαμε την πιο πρόσφατη αναλυτική διαδικασία στην ανάλυση αιτιώδους διαμεσολάβησης για την ποσοτική μας ανάλυση. Εκτός από την ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων μας, πραγματοποιήσαμε κι έναν έλεγχο ευρωστίας μέσω της μοντελοποίησης δομικών εξισώσεων με τη μέθοδο των μερικών ελάχιστων τετραγώνων.Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματά μας δεν παρέχουν επαρκείς αποδείξεις ότι η γνώση ενός εκκολαπτόμενου επιχειρηματία επηρεάζει τις επιχειρηματικές προθέσεις ενός ατόμου. Ωστόσο, επαληθεύσαμε την υπόθεση ότι η αιτιώδης επίδραση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην επιχειρηματική πρόθεση μέσω της επιχειρηματικής αυτο-αποτελεσματικότητας είναι θετική. Ωστόσο, η ανάλυση ευαισθησίας μας έδειξε ότι το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης δεν είναι αρκετά ισχυρό. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων με τη μέθοδο των μερικών ελάχιστων τετραγώνων ήταν τα ίδια.Θεωρητικές Επιπτώσεις: Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση η σχέση μεταξύ εγγύτατου κοινωνικού περιβάλλοντος και επιχειρηματικών προθέσεων στην Ελλάδα. Στη διερεύνηση προτείνεται να συμπεριληφθούν τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας.Πρακτικές Επιπτώσεις: Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και τα ελληνικά πανεπιστήμια θα μπορούσαν να καταστήσουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πιο αποτελεσματικές, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της αυτο-αποτελεσματικότητας των φοιτητών. Αντιθέτως, δεδομένου ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση που προσανατολίζεται στη μετάδοση γνώσης σχετική με την επιχειρηματικότητα δείχνει να επηρεάζει αρνητικά τον σχηματισμό επιχειρηματικών προθέσεων, χρειάζεται ανασχεδιασμός των προγραμμάτων επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.Περιορισμοί: Η μελέτη μας είναι μεθοδολογικά περιορισμένη γιατί για να απομονώσουμε την άμεση επίδραση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην επιχειρηματική πρόθεση, θα έπρεπε να είχαμε μετρήσει την επιχειρηματική πρόθεση πριν και μετά τηνεκπαίδευση της επιχειρηματικότητας για συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, το δείγμα μας διαφέρει από τον επικρατών τύπο δείγματος στον ερευνητικό χώρο της επιχειρηματικότητας ο οποίος απαρτίζεται από νέους προπτυχιακούς φοιτητές σε σχολές Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε πως η σύγκριση των αποτελεσμάτων μας με αυτά άλλων ερευνών χρήζει προσοχής.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματική εκπαίδευση
Επιχειρηματική αυτο-αποτελεσματικότητα
Κοινωνικό πλαίσιο
Επιχειρηματική πρόθεση
Entrepreneurship education
Entrepreneurial self-efficacy
Social context
Entrepreneurial intent
Διαθέσιμο από :2022-04-17 13:41:06
Ημερομηνία έκδοσης :04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-17 13:41:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kamposos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf