ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :COVID-19 & λιανεμπόριο: η στρατηγική των επιχειρήσεων πριν και μετά την πανδημία, οι συνέπειες της στον κλάδο και η επόμενη μέρα
Εναλλακτικός τίτλος :COVID-19 & retail: business strategy before and after the pandemic, its aftermath for the retail industry and the day after
Δημιουργός :Στεφανόπουλος, Θεόδωρος
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9421
Περίληψη :Η πανδημία του κορονοϊού (COVID-19) έχει γίνει τους τελευταίους 24 μήνες αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση και παρουσίαση όλων των δεδομένων που αφορούν τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και πως αυτές επηρεάστηκαν από την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19). Παράλληλα γίνεται αναφορά στο περιβάλλον (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό) στο οποίο λειτούργησαν οι επιχειρήσεις του ελληνικού λιανεμπορίου από τον Μάρτιο του 2020 και έπειτα. Ο κορονοϊός επηρέασε σε μεγάλο βαθμό όλους τους οικονομικούς δείκτες στην ελληνική οικονομία. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη διερεύνηση των συνεπειών και των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στην Ελλάδα -με τη βοήθεια ειδικού ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε- διεξήχθη έρευνα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 και ολοκληρώθηκε δύο μήνες αργότερα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν στο πλαίσιο της εργασίας ώστε να μπορέσουν να προκύψουν όσο το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε.Αναλύονται όλα τα δεδομένα από τα οποία και προέκυψαν ενδιαφέροντα ζητήματα για περαιτέρω διερεύνηση και συζήτηση, όπως ο καθοριστικός ρόλος του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι μεγάλες διακυμάνσεις στις πωλήσεις και πως αυτές επηρεάζουν τα σχέδια των εταιρειών, καθώς επίσης και οι μεγάλες μεταβολές στις καταναλωτικές συνήθειες την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19).Συνοψίζοντας τα σημαντικότερα ευρήματα από την έρευνα, πρέπει να σταθούμε στην ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η περίοδος της πανδημίας μετέβαλλε σε μεγάλο ποσοστό σημαντικές καταναλωτικές συνήθειες. Οι διοικήσεις των εταιρειών θα κληθούν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, όπως η ανάγκη για μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των φυσικών τους καταστημάτων, η επιβεβλημένη προσπάθεια για εξορθολογισμό των οικονομικών στοιχείων και δεικτών καθώς και η ανάγκη για αναδιοργάνωση των φυσικών καταστημάτων τους -ως συνέχεια της μεγάλης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.
The coronavirus pandemic (COVID-19) has become an integral part of everyday life for both people and businesses in the last 24 months. In this paper is being analyzed and presented all the necessary data that refer to Retail Companies and the way they are affected by the coronavirus pandemic (COVID-19). Furthermore, we try to analyze the environment (economic, social, political) in which Greek retail companies operated from March 2020. The Coronavirus affected greatly every economic indicator in the Greek economy.An attempt is made to investigate the consequences of the coronavirus pandemic (COVID-19) in Greece -with a special questionnaire prepared- and a survey was conducted that began in September 2021 and completed two months later. The data were collected, analyzed, and processed in the context of this dissertation so that the most reliable conclusions can be drawn from the research which was carried out.We analyze all the data from which interesting issues arose for further investigation and discussion, such as the crucial role of e-commerce, the big fluctuations in sales and how these sales affect the companies’ plans and finally, the big changes in consumer habits during the coronavirus pandemic (COVID-19).Summarizing the most important findings from the research, the rapid development of e-commerce needs to be highlighted, which is expected to play a leading role in the coming years. At the same time, the pandemic period significantly changed consumer habits. The management of the companies will be called to make important decisions that will have to be implemented in a short period of time, such as the need for greater digitization of their physical stores, the necessary effort to streamline financial data and indicators as well as the need to reorganize physical stores as a continuance of the great growth of e-commerce.
Λέξη κλειδί :Λιανεμπόριο
Πανδημία Covid-19
Επιπτώσεις πανδημίας κορονοϊού στο λιανεμπόριο
Στρατηγική επιχειρήσεων στην πανδημία
Αντιμετώπιση επιπτώσεων πανδημίας στο λιανεμπόριο
Retail
Pandemic Covid-19
Effect of the Pandemic Covid-19 on Retail
Business strategies during the Pandemic Covid-19
Dealing with the consequences of the Pandemic Covid-19
Διαθέσιμο από :2022-04-17 14:55:05
Ημερομηνία έκδοσης :03/30/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-17 14:55:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stefanopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf