ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A review of the status of adoption of digital transformation… the critical role of enterprise architectures
Εναλλακτικός τίτλος :Μια ανασκόπηση της υιοθέτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού… ο κρίσιμος ρόλος των επιχειρήσεων
Δημιουργός :Σακκάς, Γεώργιος
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Ταλάντη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9409
Περίληψη :Η εργασία μελετά σε βάθος τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κρίσιμη στάση που πρέπει να κρατήσουν οι επιχειρήσεις για την σωστή ένταξή του. Για να γίνει αυτό εφικτό μελετήθηκαν άρθρα, έρευνες και βιβλία τα οποία διατυπώνουν άποψη και δίνουν γνώση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για την καλύτερη αποσαφήνιση του θέματος μελετήθηκαν τρεις διαφορετικές σκοπιές πάνω στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αρχικά, αναλύθηκε η οπτική του προμηθευτή τεχνολογίας, έπειτα της ακαδημαϊκής κοινότητας και τέλος η σκοπιά των επιχειρήσεων. Είναι μία βιβλιογραφική διπλωματική στην οποία χρησιμοποιήθηκε κριτική σκέψη, σύζευξη και ανάλυση ώστε να παρουσιαστούν αναλυτικά τα προβλήματα, οι στρατηγικές και οι λύσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παρά τον τεράστιο όγκο νέων τεχνολογιών φαίνεται τελικά ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Πολλές φορές η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και αυτοματισμών φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περιμένει η επιχείρηση αλλά με τις κατάλληλες στρατηγικές μπορεί η νέα τεχνολογία να ενταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσδώσει την αξία που ζητά από αυτή ο οργανισμός. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως για την ευθυγράμμιση της επιχείρησης με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν οι επιχειρηματικές διαδικασίες και να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες κλειδιά για σύνδεση και αυτοματισμό, οι οποίες θα ενισχύσουν τις διεπαφές με τις σημαντικές μονάδες του οργανισμού (υπάλληλοι, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές).
The work studies in depth the digital transformation and the critical attitude that businesses must take for its proper integration. To make this possible, articles, surveys and books have been studied which give an opinion and give an insight into this issue. To better clarify the subject, three different views on digital transformation were studied. First, the perspective of the technology supplier, then the academic community, and finally the business perspective, was analyzed. It is a bibliographical diplomacy which used critical thinking, coupling and analysis to analyze the problems, strategies and solutions of digital transformation. Despite the huge amount of new technologies, it seems that the human factor plays the most important role in the adoption of digital technology.Many times the introduction of new technologies and automation brings the opposite results to what the company expects, but with the appropriate strategies can the new technology be incorporated in such a way as to give the value that the organization demands from it. Therefore, we conclude that in order to align the business with digital transformation, business processes should be reconfigured and key technologies used for connection and automation, which will strengthen the interfaces with the important units of the organization (employees, customers, partners, suppliers).
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Επιχειρηματική αρχιτεκτονική
Στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού
Εμπόδια ψηφιακού μετασχηματισμού
Πληροφοριακά συστήματα
Digital transformation
Business architecture
Digital transformation strategy
Barriers to digital transformation
Information systems
Διαθέσιμο από :2022-04-13 10:29:45
Ημερομηνία έκδοσης :04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-13 10:29:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sakkas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf