ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση νέων εναλλακτικών έργων τεχνολογίας Internet of Things για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του Δήμου Αθηναίων
Εναλλακτικός τίτλος :Evaluation of new alternative Internet of Things projects for the environmental sustainability of the Municipality of Athens
Δημιουργός :Σακαντή, Μαγδαληνή
Συντελεστής :Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Κρητικός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9406
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου έργων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ζητούμενο ήταν η συγκέντρωση, αξιολόγηση και ιεράρχηση πέντε νέων προτάσεων τεχνολογίας Internet of Things με τη μέθοδο της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (Analytic Hierarchy Process – AHP).Συγκεκριμένα, αποτυπώθηκε αρχικά η τρέχουσα τεχνολογική κατάσταση του Δήμου Αθηναίων και ύστερα προτάθηκαν πέντε εναλλακτικά έργα, τα οποία στη συνέχεια αξιολογήθηκαν με την AHP. Διαπιστώθηκε, πρώτον, ότι στην πόλη ταιριάζουν περισσότερο τεχνολογικά έργα που υλοποιούνται αρχικά σε πειραματικό περιβάλλον ή αφορούν εξαρχής έργα μικρής κλίμακας και δεύτερον, ότι τα τελευταία έτη ο Δήμος εστιάζει κυρίως στην αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και για αυτό προτάθηκαν πέντε έργα που έχουν ως κοινό την αξιοποίηση της τεχνολογίας Internet of Things. Αφορούν παρεμβάσεις (α) στη Διαχείριση Οδικής Κυκλοφορίας, (β) στη Διαχείριση Δημόσιων Συγκοινωνιών, (γ) στη Διαχείριση Ενέργειας Δημόσιων Κτηρίων, (δ) στη Διαχείριση Δικτύου Υδροδότησης και (ε) στη Διαχείριση Άρδευσης Χώρων Πρασίνου. Για την αξιολόγηση των έργων επιλέχθηκαν πέντε κριτήρια: (α) η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, (β) το κόστος υλοποίησης, (γ) ο χρονικός ορίζοντας, (δ) η έκθεση σε κίνδυνο και (ε) τα επιπρόσθετα οφέλη. Η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση Google Forms ερωτηματολογίων από ειδικούς διαχείρισης έργων νέων τεχνολογιών και το σύνολο των απαιτούμενων υπολογισμών έγινε με τη χρήση Microsoft Excel. Από την εφαρμογή της AHP προέκυψε η προτεινόμενη σειρά υλοποίησης των έργων. Την πρώτη και τη δεύτερη θέση κατέλαβαν τα έργα Δημόσιων Συγκοινωνιών και Οδικής Κυκλοφορίας αντίστοιχα, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αστική κινητικότητα. Τρίτη στην ιεραρχία τοποθετήθηκε η παρέμβαση για την Άρδευση των Χώρων Πρασίνου που ενισχύει την παρουσία χλωρίδας, ακολούθησαν οι εναλλακτικές προτάσεις για την Ενέργεια Κτηρίων και το Δίκτυο Υδροδότησης, οι οποίες απαιτούν συνεργασία με τη Δ.Ε.Η. και την ΕΥΔΑΠ.
The scope of this thesis was the construction of a project portfolio that enhances through digital transformation the sustainable development of the Municipality of Athens. The aim was to gather, evaluate and prioritize five new Internet of Things projects with the application of Analytic Hierarchy Process.Specifically, a current technology assessment of the Municipality of Athens was initially performed, and then five alternative projects were proposed and evaluated with the AHP. It emerged that the technological projects that are either implemented in an experimental environment or involved small-scale solutions from the outset are more suitable for the city and that the Municipality of Athens has invested in digital transformation, focusing mainly on tackling social inequalities. There is room for improvement in environmental sustainability initiatives, and for this reason five Internet of Things projects have been proposed concerning interventions (a) in Road Traffic Management, (b) Public Transportation Management, (c) Public Buildings’ Energy Management, (d) Water Supply Network Management and (e) Irrigation and Management of Green Spaces. Five criteria were selected for the evaluation of the projects: (a) the reduction of the environmental footprint, (b) the cost of implementation, (c) the time horizon, (d) the exposure to risk and (e) the additional benefits. The evaluation was conducted with Google Forms questionnaires distributed to new technologies’ project managers and all required calculations were performed with Microsoft Excel.The application of AHP resulted in the proposed order of projects’ implementation. The projects of Public Transport and Road Traffic were ranked first and second respectively, indicating that priority should be given to urban mobility. The alternative of Irrigation of Green Spaces that strengthens the presence of flora was placed third in the hierarchy, followed by the Buildings’ Energy and the Water Supply Network projects, which require cooperation with PPC and EYDAP S.A.
Λέξη κλειδί :Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα
Έξυπνη πόλη
Δήμος Αθηναίων
Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία
Internet of Things (IoT)
Environmental sustainability
Smart city
Municipality of Athens
Analytic hierarchy process
Διαθέσιμο από :2022-04-14 22:22:13
Ημερομηνία έκδοσης :04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-14 22:22:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sakanti_2022.pdf

Τύπος: application/pdf