ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Usability evaluation of Spitogatos portal pages
Εναλλακτικός τίτλος :Αξιολόγηση χρησιμότητας των σελίδων της πλατφόρμας Spitogatos
Δημιουργός :Boumpari, Danai
Μπουμπάρη, Δανάη
Συντελεστής :Lekakos, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Vrechopoulos, Adam (Εξεταστής)
Fraidaki, Katerina (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9404
Περίληψη :The scope of this thesis was the development of a usability evaluation framework in order toassess the Spitogatos portal in line with the thesis guidelines. The ultimate goals of the studywere i) to research the usability challenges on the thesis pages, ii) to offer suggestions forimprovements, and iii) to demonstrate possible solutions (both specific and generic).At the beginning of the research, the theoretical background was brought together to inform thefurther study. Surveying and traditional in-lab moderated testing were utilized as they areconsidered to be efficient and cost-effective techniques to compose a usability testingframework. In total, 15 representative users participated in the study. The user groupsegmentation was primarily based on gathered data about the portal's visitors. For usabilitytesting, various methods and techniques have been employed, such as Concurrent ThinkingAloud protocol (CTA), pre-test and post-test System Usability Scales (SUS), as well asobservations. The study findings revealed that the overall level of the ease of use of theSpitogatos thesis pages was way above the industry average. Learnability of the portal was alsomeasured as relatively high and the usability score alone achieved an excellent level. Theevaluation helped to detect a few areas where usability improvements were needed. Each areawas then evaluated and several generalizations were made, in the form of suggestions forpossibly interested UX designers or Product Owners. As demonstrated by the researchoutcomes, the designed testing framework efficiently serves the objective of usability evaluation.Thus, it is recommended to accommodate the framework in the design process.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός πλαισίου αξιολόγησης χρηστικότητας με σκοπό να αξιολογηθούν ορισμένες νέες σελίδες της πλατφόρμας Spitogatos σύμφωνα με τις οδηγίες της διατριβής. Οι απώτεροι στόχοι της μελέτης ήταν i) να ερευνήσει τις προκλήσεις χρηστικότητας στις σελίδες της πτυχιακής εργασίας, ii) να προσφέρει προτάσεις για βελτιώσεις και iii) για την επίδειξη πιθανών λύσεων (τόσο ειδικών όσο και γενικών).Στην αρχή της έρευνας συγκεντρώθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης. Ερωτηματολόγια και οι παραδοσιακές ελεγχόμενες δοκιμές δια ζώσης χρησιμοποιήθηκαν καθώςθεωρούνται αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές τεχνικές για τη σύνθεση μιας δοκιμής χρηστικότηταςδομή. Συνολικά, 15 αντιπροσωπευτικοί χρήστες συμμετείχαν στη μελέτη. Η τμηματοποίηση της ομάδας χρηστών βασίστηκε κυρίως σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σχετικά με τους επισκέπτες της υπό εξέταση πλατφόρμας. Για την αξιολόγηση της χρηστικότητας, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι και τεχνικές, όπως το Concurrent Thinking Aloud protocol (CTA), pre-test και post-test System Usability Scales (SUS), καθώς και παρατηρήσεις. Τα ευρήματα της μελέτης αποκάλυψαν ότι το συνολικό επίπεδο της ευκολίας χρήσης των υπο μελέτη σελίδων του Spitogatos ήταν πολύ πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου. Η δυνατότητα εκμάθησης της χρήσης της πλατφόρμας ήταν επίσης σχετικά υψηλή. Η αξιολόγηση βοήθησε να εντοπιστούν ορισμένοι τομείς όπου χρειάζονταν βελτιώσεις χρηστικότητας. Κάθε εύρημα στη συνέχεια αξιολογήθηκε και έγιναν αρκετές γενικεύσεις, με τη μορφή προτάσεων για πιθανώς ενδιαφερόμενους σχεδιαστές. Όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, το σχεδιασμένο πλαίσιο δοκιμών εξυπηρετεί αποτελεσματικά τον στόχο της αξιολόγησης χρηστικότητας. Επομένως, συνιστάται η ενσωμάτωση του πλαισίου στη διαδικασία σχεδιασμού.
Λέξη κλειδί :Τεστ χρηστικότητας
Αξιολόγηση ευχρηστίας
Αξιολόγηση ευρεσιμότητας
Usability evaluation
Usability testing
Findability evaluation
Διαθέσιμο από :2022-04-14 18:22:15
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-14 18:22:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Boumpari_2022.pdf

Τύπος: application/pdf